Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, V kārta

1.Projekta nosaukums

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, V kārta

2. Projekta numurs

3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/003

3. Problēmas apraksts

Lai turpinātu ūdenssaimniecības sakārtošanu Ventspilī, tiek īstenota Projekta V kārta. Tā ietvaros tiks veicināta izvirzīto mērķu sasniegšana ūdenssaimniecības sakārtošanas jomā līdz 2015.gada beigām.

4. Projekta mērķi

Novecojušo kanalizācijas kolektoru pārbūve vai atjaunošana, kā arī ūdensvadu un kanalizācijas tīklu pārbūve iekšpagalmos, ar mērķi samazināt ūdens zudumus un infiltrāciju tīklos, un nodrošinātu sniegto pakalpojumu nepārtrauktību.

5. Īstenotās aktivitātes

391 m ūdensapgādes tīklu pārbūve

3 941 m sadzīves kanalizācijas pašteces kolektoru pārbūve vai atjaunošana

6. Projekta rezultāti

Ņemot vērā, ka Projekta ietvaros nav paredzēti jauni pieslēgumi, centralizēto ūdensapgādes un sadzīves kanalizācijas pakalpojumu pieejamība pēc Projekta īstenošanas 2015.gada beigās nemainīsies, būs nodrošināta 98,3% aglomerācijas iedzīvotājiem, kā tas bija pēc Projekta IV kārtas noslēguma, 2014. gada beigās.

7. Īstenošanas laiks

2015. gads

Projekta īstenošana: 13.05.2015. – 30.12.2015.

Būvniecība: 19.05.2015. – 17.11.2015.          

8. Projekta līgumi

13.05.2015. parakstīts Civiltiesiskais līgums starp LR Vides un aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un pašvaldības SIA „ŪDEKA” par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, V kārta” īstenošanu” (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/15/IPIA/VARAM/003).

13.05.2015. ir noslēgti sekojoši līgumi:

  • 1 būvniecības līgums (izpildītājs – SIA „Ostas celtnieks”);
  • 1 pakalpojuma līgums par būvuzraudzību (izpildītājs – SIA „LAKALME”);

3 pakalpojuma līgumi par autoruzraudzību (izpildītāji – SIA „Inženiertehniskie projekti”, SIA „SPI-Ventspils”, SIA „Projekts 3”)

9. Kopējās izmaksas

2 384 748,42 EUR

10. Finansējuma avoti

Attiecināmās izmaksas kopā – 1 988 529,68 EUR t.sk.

- Kohēzijas fonds 77,95 % jeb EUR 1 536 232,06 EUR;

- pašvaldības SIA „ŪDEKA" 22,05% jeb 434 634,41 EUR.

Neattiecināmās izmaksas kopā, t.sk. pievienotais vērtības nodoklis sedz pašvaldības SIA „ŪDEKA" – 413 881,95 EUR.

11. Objekti

Atjaunoti tīkli 4 koplietošanas teritorijās,atjaunoti kanalizācijas kolektori 5 ielu posmos.

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, V kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA „ŪDEKA”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!