Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta

1.Projekta nosaukums

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta

2. Projekta numurs

3DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/004

3. Problēmas apraksts

Lai turpinātu ūdenssaimniecības sakārtošanu Ventspilī, tiek īstenota Projekta IV kārta. Tā ietvaros tiks veicināta izvirzīto mērķu sasniegšana ūdenssaimniecības sakārtošanas jomā līdz 2015.gadam.

4. Projekta mērķi

Turpināt Eiropas Savienības direktīvu prasību ieviešanu Ventspils ūdenssaimniecības sistēmā, nodrošinot ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārklājumu pilsētā un iespēju 98,3% pilsētas iedzīvotāju lietot centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

5. Īstenotās aktivitātes

  1. Ūdensapgādes tīkla paplašināšana par 3 363,8 m;
  2. Sadzīves kanalizācijas pašteces tīklu paplašināšana par 2 534,9 m
  3. Kanalizācijas spiedvadu paplašināšana par 856,6 m
  4. 2 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju izbūve (Q= 10 l/s un Q=15 l/s)

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas ietvaros ir paredzēts izbūvēt tīklu pievadus kopsummā 1 561,3 m garumā.

6. Projekta rezultāti

Sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu paplašināšanas rezultātā 98,3% no Ventspils administratīvās teritorijas (aglomerācijas) iedzīvotāju skaita tiks nodrošināta centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība. Papildus pakalpojums irs nodrošināts 259 iedzīvotājiem pilsētas Krievlauku un Dienvidrietumu rajonos.

7. Īstenošanas laiks

2014. - 2015. gads

Projekta īstenošana: 14.03.2014. - 28.01.2015.

Būvniecība:14.04.2014.-04.12.2014.

8. Projekta līgumi

14.03.2014. parakstīts Civiltiesiskais līgums starp LR Vides un aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un pašvaldības SIA „ŪDEKA” par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta” īstenošanu” (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/13/IPIA/VARAM/004).       

14.03.2014. ir noslēgti sekojoši līgumi:

- 1 būvniecības līgums ( izpildītājs -SIA „Ostas celtnieks”);

- 1 pakalpojuma līgums par būvuzraudzību (izpildītājs - SIA „LALAKME”);

- 4 pakalpojuma līgumi par autoruzraudzību (izpildītāji- SIA „Inženiertehniskie projekti”,SIA „SPI-Ventspils”, A/S „VCI”).

9. Kopējās izmaksas

2 430 809,60 EUR

10. Finansējuma avoti

Attiecināmās izmaksas kopā-  1 933 471,44 EUR t.sk.

- Kohēzijas fonds 79,03% jeb EUR 1 528 063,77 EUR;

- pašvaldības SIA "ŪDEKA" 20,97% jeb 405 407,67 EUR.

Neattiecināmās izmaksas kopā, t.sk. pievienotais vērtības nodoklis sedz pašvaldības SIA "ŪDEKA" - 497 338,16 EUR.

11. Objekti

Paplašināti tīkli 12 ielu posmos

Izbūvētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, IV kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA „ŪDEKA”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!