Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta

1.Projekta nosaukums

Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta

2. Projekta numurs

3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/004

3. Problēmas apraksts

Lai sakārtotu un paplašinātu Ventspils ūdenssaimniecības sistēmu, nodrošinātu tīru un Eiropas Savienības standartiem atbilstošu dzeramo ūdeni, notekūdeņu attīrīšanu veiktu atbilstoši vides aizsardzības un ES direktīvu prasībām, no 2000. līdz 2005.g. Ventspilī tika īstenots ISPA fondu līdzfinansēts projekts „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī”, kura ietvaros tika izbūvēti divi būtiskākie ūdenssaimniecības sistēmas objekti – dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija un notekūdeņu attīrīšanas komplekss. Kā I kārtas plānveidīgs turpinājums no 2006. līdz 2009.g. tika īstenots Kohēzijas fonda līdzfinansēts investīciju projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, II kārta”.
Lai sasniegtu atbilstību ES direktīvu prasībām attiecībā uz dzeramo ūdeni un notekūdeņiem, nepieciešams turpināt uzlabot pilsētas ūdenssaimniecības infrastruktūru.

4. Projekta mērķi

Turpināt Eiropas Savienības direktīvu prasību ieviešanu Ventspils ūdenssaimniecības sistēmā, nodrošinot ūdensvada un kanalizācijas tīklu pārklājumu pilsētā un iespēju 97,6% pilsētas (aglomerācijas) iedzīvotāju lietot centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

5. Īstenotās aktivitātes

1.Maģistrālo ūdensvada rekonstrukcija 5 688,00 m;

2. Maģistrālo sadzīves kanalizācijas rekonstrukcija 5 910,20 m;

3. Maģistrālo lietus ūdens kanalizācijas tīklu rekonstrukcija 1 432,40 m;

4.Maģistrālā ūdensvada paplašināšana 13 894,30 m;

5. Maģistrālo sadzīves kanalizācijas paplašināšana 11 890,41 m;

6. Esošo ūdensapgādes mezglu rekonstrukcija (33 kompl.);

7. 5 (piecu) kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija;

8. 1 (vienas) jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas (Q=5 l/s) izbūve.

6. Projekta rezultāti

1. Ir veikta ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana:

1.1. veicot esošo maģistrālo ūdensapgādes tīklu rekonstrukciju un ūdensapgādes mezglu rekonstrukciju, ir samazinājušies ūdens zudumi tīklā no 13% 2009.gadā līdz 10% 2013.gadā no kopējā tīklā padotā ūdens patēriņa.

1.2. Paplašinot ūdensapgādes tīklus līdz 2013. gadam, iedzīvotājiem ir nodrošināta iespēja veidot pieslēgumu pie centrālās ūdensapgādes sistēmas, kurā dzeramais ūdens atbilst MK not. Nr.235 prasībām, attiecīgi ir novērsta 1 gb. esošā  un 1 gb. pagaidu izveidotā brīvkrāna izmantošana.

Ūdensapgādes tīklā un pie patērētāja padotā ūdens kvalitāte atbilst normatīvo aktu prasībām- LR MK noteikumu Nr.235 (29.04.2003.)”Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (Fe - 0,2mg/l un Mn – 0,05 mg/l).

2. Ir veikta notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana

2.1. Samazināta vecu un nekvalitatīvi izbūvētu cauruļvadu esamība sistēmā, samazinot infiltrāciju tīklos. Veicot kanalizācijas tīklu rekonstrukciju, gruntsūdeņu infiltrācija tīklos samazinājusies no 35% 2009.gadā līdz 32% 2013.gadā.

Veikta lietus kanalizācijas tīklu atdalīšana no sadzīves kanalizācijas sistēmas, kas ir uzlabojusi Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu efektīvāku darbību.

2.2. Ir uzlabota esošo galveno 5 (piecu) kanalizācijas sūkņu staciju darbība. Pēc to rekonstrukcijas, kas ietvēra arī esošo sūkņu nomaiņu, ir nodrošināta to efektīvāka darbība un savākto notekūdeņu pārsūknēšanas nepārtrauktība.

3. Ir veikta ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Ir nodrošināta 97,6% ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība aglomerācijas teritorijā, veicot ūdensvada tīklu paplašināšanu.

4. Ir veikta notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana

Ir nodrošināta 97,6% ūdensapgādes pakalpojuma pieejamība aglomerācijas teritorijā, veicot kanalizācijas tīklu paplašināšanu,  kā arī izbūvējot 1 jaunu kanalizācijas sūkņu staciju, nodrošināta savākto notekūdeņu pārvade līdz NAI.

Sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmu paplašināšanas rezultātā 97,6% no iedzīvotāju skaita aglomerācijā jeb 1788 iedzīvotājiem ir nodrošināta centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu pieejamība. Tās ir vairāk kā 500 mājsaimniecības privātmāju rajonos pilsētas kreisā krastā- Gāliņciemā, Kurpniekciemā, Zāžciemā- Krēķciemā, un pilsētas labā krastā - Jāņciemā, Čikstiņciemā, Zaķciemā.

7. Īstenošanas laiks

2010.gads - 2013. gads

Projekta īstenošana: 10.09.2010. - 09.09.2014.

Būvdarbi: 14.09.2010. - 04.01.2014.

8. Projekta līgumi

10.09.2010. parakstīts Civiltiesiskais līgums starp LR Vides ministriju un pašvaldības SIA „ŪDEKA” par projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” īstenošanu (Nr. 3DP/3.5.1.1.0/10/IPIA/VIDM/004);

No 2010.-2013.gadam tika īstenota un uzraudzīta sekojošu līgumu izpilde:

- 9 būvdarbu līgumi (izpildītāji - SIA „Ostas celtnieks”, PSIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts”, SIA „VIA”, SIA „Variants”);

- 2 pakalpojumu līgumi par būvuzraudzību (izpildītāji - Personu grupu „LAKALME/ Aqua-Brambis” un SIA „Lakalme”);

- 22 pakalpojumu līgumi par autoruzraudzību (izpildītāji- SIA "Inženiertehniskie projekti", SIA "Firma L4", SIA "Projekts 3", SIA "TURSONS", SIA "SPI- Ventspils", SIA "Ceļu komforts", SIA "Projektēšanas birojs Austrumi", SIA "IK projekts", SIA "E.Daniševska birojs", "SIA "Street Line").

9. Kopējās izmaksas

13 785 687,02 EUR

10. Finansējuma avoti

Attiecināmās izmaksas kopā 12 010 968,93 EUR t.sk.

- Kohēzijas fonds 82,01% jeb 9 860 079,87 EUR;

- pašvaldības SIA "ŪDEKA" 17,09% jeb 2 150 889,06 EUR;

Neattiecināmās izmaksas kopā, t.sk. pievienotās vērtības nodoklis - sedz pašvaldības SIA "ŪDEKA" - 1 774 718,09 EUR.

11. Objekti

Rekonstruēti un paplašināti tīkli 79 ielu posmos;

Izbūvēta 1 kanalizācijas sūkņu stacija;

Rekonstruēti esošie ūdensapgādes mezgli - 33 kompl.;

Rekonstruētas 5 kanalizācijas sūkņu stacijas

Projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, III kārta” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA „ŪDEKA”.

Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Ieguldījums Tavā nākotnē!