Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī

1.Projekta nosaukums

Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī

2. Projekta numurs

2000/LV/16/P/PE/003

3. Problēmas apraksts

Uz projekta sagatavošanas brīdi dzeramā ūdens kvalitāte neatbilst EK prasībām, t.sk. dzelzs, mangāna, alumīnija sastāva ziņā, kā arī ūdens krāsas un oksidēšanās potenciāla ziņā.

Ūdens sadales tīkls (119 km) ir sliktā tehniskā stāvoklī (noplūde- 33%), tas pats attiecas arī uz kanalizācijas tīklu (97,3 km). Pašlaik tiek veikta notekūdeņu mehāniskā un bioloģiskā attīrīšana. Izplūstošo notekūdeņu kvalitāte neatbilst EK prasībām ne slāpekļa, ne fosfora satura ziņā.

4. Projekta mērķi

Uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas pakalpojumus Ventspilī, kura ir sestā lielākā Latvijas pilsēta un lielākā Baltijas jūras osta.

5. Īstenotās aktivitātes

1. Gruntsūdens ieguves vietas rekonstrukcija, izveidojot 11 jaunus urbumus ar kopējo gruntsūdens ieguves jaudu 14000 m3/d un iespēju palielināt līdz 20 000 m3/d, gruntsūdeņu savācošā kolektora -7,119 km un maģistrālo spiedvadu - 4,392 km rekonstrukcija;

2. Ūdens apgādes tīkla rekonstrukcija - maģistrālie tīkli 12,311 km, pievadi 7,230 km;

3. Tīkla modelēšana un noplūžu samazināšanas programmas izstrāde dzeramā ūdens sadales tīklam un maģistrālajiem cauruļvadiem;

4. Jaunas dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas izbūve (īpaši attīrīšanai no dzelzs) un laboratorijas izveide;

5. Kanalizācijas tīkla modelēšana un infiltrācijas kontroles sistēma;

6. Kanalizācijas tīkla un atzaru rekonstrukcija - maģistrālie tīkli 23,3383 km, pievadi 9,453 km;

7.Tīklu uzturēšanas iekārtu piegāde -9 gab.;

8. 5 notekūdeņu sūkņu staciju rekonstrukcija un automatizācijas sistēmas un tehnoloģisko iekārtu nomaiņa 1 sūkņu stacijā;

9. Jaunu notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve;

10. Dūņu attīrīšanas procesa modernizācija;

11. Ūdens patēriņa skaitītāji - 318 gab.

6. Projekta rezultāti

Panākta attiecīgās infrastruktūras atbilstība EK direktīvām;

Uzlabota dzeramā ūdens kvalitāte (īpaša atbilstība dzelzs, mangāna, amonija satura, krāsas un suspendēto vielu satura ziņā) un kvantitāte, pastiprināti kontrolējot dzeramā ūdens paraugus;

Mazinātas noplūdes un infiltrācija, tādējādi novēršot gruntsūdeņu piesārņojumu;

Uzstādīts slāpekļa un ķīmiskā fosfāta attīrīšanas procesa mehānisms, kas ļaus samazināt piesārņojošo vielu noplūdi (N: - 25%; P: - 50%) attīrītajos notekūdeņos, sasniedzot EK standartus attīrīšanas no fosfora un slāpekļa jomā (91/271/EK).

7. Īstenošanas laiks

2000. gads -2006. gads

Projekta īstenošana: 22.12.2000.-31.08.2006.

Būvdarbi:26.03.2003.-14.10.2005.

8. Projekta līgumi

22.12.2000. parakstīts Finanšu memorands no Eiropas Komisijas puses;

16.03.2001. parakstīts Finanšu memorands no Latvijas Republikas puses;

03.10.2002. parakstīta vienošanās starp LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju, Ventspils pilsētas domi un Ventspils pašvaldības B/o SIA “ŪDEKA” par ISPA projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī” īstenošanu;

​24.10.2005. parakstīts līgums starp LR Vides ministriju, Ventspils pilsētas domi un pašvaldības SIA “ŪDEKA” par projekta “Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī” īstenošanu.

No 2003.-2005. gadam tika īstenota un uzraudzīta sekojošu līgumu izpilde:

- 3 būvdarbu līgumi ( izpildītāji – AS “VENCEB”, YIT Enviroment Ltd., Konsorcijs A/S “VENCEB” & Krüger);

-1 pakalpojuma līgums par modelēšanu ( izpildītājs - konsorcijs COWI A/S & Firma L4);

-1 pakalpojuma līgums par būvuzraudzību ( izpildītājs - konsorcijs Barry International Ltd. & LaKalme Ltd.).

9. Kopējās izmaksas

 21 282 142,72 EUR

10. Finansējuma avoti

Attiecināmās izmaksas kopā 19 396 396,36 EUR t.sk.

- ISPA fonds 47% jeb 9 186 257,26 EUR;

- Valsts budžets 2% jeb 385 040,06 EUR;

- Ventspils pilsētas dome 16% jeb 3 021 690,17 EUR;

- pašvaldības SIA "ŪDEKA" 35% jeb 6 803 408,87 EUR t.sk. ilgtermiņa kredīts 6 254 167,34 EUR.

Neattiecināmās izmaksas jeb pievienotais vērtības nodoklis - sedz pašvaldības SIA "ŪDEKA" -  1 885 746,36 EUR.

11. Objekti

Izbūvēta Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija

Izbūvētas Notekūdeņu attīrīšanas ietaises

Rekonstruēta ūdensgūtne „Ogsils”

Rekonstruēti tīkli 46 ielu posmos

Uzstādīti 318 ūdens patēriņa skaitītāji

Iegādātas 9 tīklu uzturēšanas iekārtas

Projektu „Ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu attīstība Ventspilī” līdzfinansē Eiropas Savienība.

Finansējuma saņēmējs šī projekta ietvaros ir pašvaldības SIA „ŪDEKA”.
Projekta administratīvās, finanšu un tehniskās vadības uzraudzību nodrošina LR Vides ministrija .

Projekta mērķis ir mazināt ekonomiskās un sociālās atšķirības Eiropas Savienības pilsoņu vidū!