Lat-Lit projekts 2014/2015

 

1.Projekta nosaukums

Projekts „Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana komunālo pakalpojumu kvalitātes uzlabošanai” („Information and Communication Technologies solutions for improvement of quality in municipal utilities”/ E-utilities, projekta Nr. LLV-393).

2. Programmas nosaukums 

Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2007.-2013.gadam

3. Projekta mērķis 

Nodrošināt tādus pašvaldību komunālo pakalpojumu tehniskos risinājumus, kas uzlabotu to kvalitāti un efektivitāti, izmantotu informāciju un komunikāciju tehnoloģijas (IKT) un radītu jaunus elektroniskos pakalpojumus patērētājiem.

4.Projekta vadošais partneris

Kurzemes plānošanas reģions

5. Pārējie projekta partneri 

Projekta partneri Latvijā ir Saldus novada pašvaldības komunālais uzņēmums „Saldus komunālserviss”, Ventspils pilsētas komunālie uzņēmumi PSIA „ŪDEKA’’ un PSIA „Ventspils siltums’’, Liepājas pilsētas dome, Jēkabpils pilsētas dome, Iecavas, Jēkabpils, Kokneses, Pļaviņu, Rundāles, Viesītes novadu pašvaldības un to komunālie uzņēmumi, kā arī Zemgales plānošanas reģions un Lietuvas partneri - Akmenes rajona pašvaldība, Šauļu reģionālā attīstības aģentūra un Kauņas Tehnoloģiju Universitāte.

6.Projekta ilgums 

16 mēneši

7.Projekta ieviešanas periods

01.03.2014. – 30.06.2015.

8.Projekta kopējais budžets

405 716,30 EUR, no kura 344 858,86 EUR sastāda Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums (ERAF) un 60 857,45 EUR nacionālais finansējums.

9.Plašāka informācija par projektu

www.latlit.eu

Projekta brošūra