Energoefektivitātes projekts (id.Nr 4.2.2.0/21/A/009)

1.Projekta nosaukums

Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana  Ventspilī

2. Projekta numurs

Specifiskā atbalsta mērķa atlases kārtas numurs un nosaukums

Nr.4.2.2.0/21/A/009

4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantošanu pašvaldību ēkās” un 13.1.3.specifiskā atbalsta mērķa “Atveseļošanas pasākumi vides un reģionālās attīstības jomā” 13.1.3.1. pasākuma “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai”

Piektā atlases kārta “Energoefektivitātes paaugstināšana pašvaldību infrastruktūrā ekonomiskās situācijas uzlabošanai https://atlase.cfla.gov.lv/lv/4-2-2-k-5

3. Problēmas apraksts

Ekonomiski efektīva energoefektivitāte ir viena no pašvaldības SIA “ŪDEKA”  prioritātēm. Pie aizvien pieaugošiem elektroenerģijas tarifiem, ir būtiski veikt ieguldījumus energoefektivitātes pasākumos esošajā infrastruktūrā, tādējādi mazinot patērējamās elektroenerģijas daudzumu, nodrošinot efektīvāku iekārtu noslodzi un apkalpošanu, un veicinātu sniegto ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu tarifu stabilitāti dažādu neparedzamo ārējo faktoru ietekmē.

Vienlaikus ir būtiski piedalīties klimata pārmaiņu novēršanā un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Tāpēc nepieciešams ieviest notekūdeņu attīrīšanas un dzeramā ūdens atdzelžošanas procesā aizvien viedākas, jaunākās paaudzes energoefektīvas iekārtas, ar kurām ir iespējams aizvietot vecās, nolietojušās iekārtas, tām ir ilgāks derīgās kalpošanas laiks, savukārt daļējai elektroenerģijas aizstāšanai izmantot atjaunojamos energoresursus.

Vienlaikus ir nepieciešams mazināt negatīvo ietekmi uz vidi un samazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju (CO2 samazinājums) apjomu, kas tiek emitēts ražojot elektroenerģiju no citiem resursiem.

4. Projekta mērķis

Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldības SIA “ŪDEKA” ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitāti, uzstādot efektīvākas iekārtas notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, un veicināt atjaunojamo energoresursu izmantošanu tehnoloģiskos procesos (pašražošanas vajadzībām).

5. Plānotās darbības

1.Darbības  ūdensapgādes jomā :

1.1. saules paneļu elektrostacijas izbūve (Talsu ielā 65, Ventspilī 0,072 MW);

1.2. paskaidrojuma raksta izstrāde būvdarbiem (Talsu ielā 65, Ventspilī);

2.Darbības notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas jomā:

2.1.saules paneļu elektrostacijas izbūve (Dzintaru ielā 52A, Ventspilī, jauda 0,165 MW);

2.2.divu kanalizācijas notekūdeņu sūkņu piegāde un uzstādīšana kanalizācijas sūkņu stacijā Muitas ielā 4, Ventspilī;

2.3.divu gaisa pūtēju piegāde un uzstādīšana Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs Dzintaru ielā 52A, Ventspilī;

2.4. paskaidrojuma raksta izstrāde būvdarbiem (Dzintaru ielā 52A, Ventspilī).

6. Projekta rezultāti

Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā (CO2 samazinājums) sastādīs 40,189 tonnas ogļskābās gāzes ekvivalenta apmērā, bet no atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda sasniegs 0,237 MW gadā.

7. Īstenošanas laiks

2022. - 2023.gads

Projekta īstenošana: 13 mēneši, 25.04.2022.-06.04.2023.

8. Projekta līgumi

1. Būvdarbu līgums par divu saules paneļu elektrostaciju izbūvi;

2. Piegādes līgums par  kanalizācijas notekūdeņu sūkņu piegādi un uzstādīšanu;

3.Piegādes līgums par gaisa pūtēju piegādi un uzstādīšanu;

4. Projektēšanas līgums būvdarbu dokumentācijas izstrādei.

9. Kopējās izmaksas

536 120,85 EUR

10. Finansējuma avoti

Kopējas izmaksas  sastāda  536 120,85  EUR, t.sk. ERAF finansējums 85% jeb  324 210,76  EUR no attiecināmām izmaksām, bet pārējās izmaksas un PVN sedza pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai