Decentralizetās kanalizācijas sistēmas

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana

2019. gada 6. aprīlī stājās spēkā Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”, kas papildina Ministru kabineta noteikumus Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” (turpmāk – MK noteikumi),kas paredzēja 2019. gadā uzsākt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu, kā arī noteica šo sistēmu reģistrēšanas kārtību.

Par decentralizētām kanalizācijas sistēmām MK noteikumu izpratnē saprot:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī;
  • septiķus - rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Saskaņā ar līgumu, kas noslēgts starp Ventspils pilsētas domi un pašvaldības SIA “ŪDEKA”, Ventspilī decentralizēto sistēmu reģistru veido un uztur pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

SPIED UZ ATTĒLIEM UN LEJUPIELĀDĒ INFORMATĪVO BUKLETU

 

  

Kādi dokumenti un dati jāiesniedz?

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” jau 2019. gada maijā uzsāka decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un personām, uz kurām pēc uzņēmuma rīcībā esošās informācijas tas attiecās, pakāpeniski tika izsūtītas uzaicinājuma vēstules ierasties pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskajā daļā vēstulē norādītajā termiņā, lai līdz 2021. gada 31.decembrim veiktu decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju vienotajā reģistrā.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, ir jāiesniedz īpašuma piederības apliecinošs dokuments un izbūvētās kanalizācijas sistēmas dokumentācija (ja tāda ir pieejama), kā arī jāaizpilda reģistrācijas iesniegums*, norādot ziņas par īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertne (izsmeļamā bedre), septiķis vai  rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta), deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu mājsaimniecībā; vai īpašumā ūdens patēriņa uzskaitei tiek izmantots ūdens patēriņa skaitītājs, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī; kā arī tehniska rakstura informāciju par attiecīgo decentralizēto kanalizācijas sistēmu.c.

Saskaņā ar MK noteikumiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide bija jāpabeidz līdz 2021. gada 31. decembrim.

*Ar reģistrācijas iesnieguma veidlapu var iepazīties un to lejupielādēt Ventspils pilsētas mājas lapā www.ventspils.lv un pašvaldības SIA “ŪDEKA” mājas lapā www.udeka.lv (skatīt zemāk sadaļā Pielikumi).

Kas notiks pēc dokumentu un datu iesniegšanas?

Pēc nepieciešamās informācijas iesniegšanas pašvaldības SIA “ŪDEKA” apsekos īpašumu un novērtēs decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību iesniegtajām ziņām un tās tehnisko stāvokli. Viena mēneša laikā no visu dokumentu un informācijas iesniegšanas īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pasākumi vēl jāveic, lai decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilstu MK noteikumu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā. Iespējams, īpašniekam būs jāveic sistēmas pārbūve vai jaunas decentralizētās kanalizācijas sistēmas izbūve vai uzstādīšana.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstība MK noteikumu prasībām īpašniekam bija jānodrošina līdz 2021. gada 31.decembrim.

Kādi noteikumi turpmāk būs jāievēro decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotājiem un kā to izpilde tiks kontrolēta?

Fiziskām un juridiskām personām, kuras kā decentralizētās kanalizācijas sistēmas risinājumu izmanto krājtvertni vai septiķi, ir jānodrošina uzkrāto notekūdeņu regulāra izvešana. Notekūdeņu un nosēdumu nodošanas regularitāte tiek noteikta, ņemot vērā ūdens patēriņu konkrētajā nekustamajā īpašumā, decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpumu. Minimālais izvešanas biežums – 1 reize gadā.

Saņemot decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošo dokumentu, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un decentralizēto pakalpojumu sniedzēja (asenizatora) rekvizīti.

Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem jeb asenizatoriem ir jāreģistrējas Ventspils pilsētas domes asenizatoru reģistrā (reģistrs pēc tā izveides būs pieejams Ventspils pilsētas pašvaldības mājas lapā www.ventspils.lv).

Neiekļaušanās vienotajā Ventspils decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums. Šo pienākumu izpildi kontrolēs pašvaldības SIA “ŪDEKA” sadarbībā ar Ventspils pilsētas Pašvaldības policiju, kurai ir tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu, bet lēmumu par soda piemērošanu pieņems Ventspils pilsētas domes Administratīvā komisija.

Kāds ir ieguvums no decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas?

Iepriekš Latvijā decentralizētās kanalizācijas sistēmas netika pārraudzītas, līdz ar ko netika īstenota nedz to uzskaite, nedz kontrole, tādējādi radot risku neattīrītu notekūdeņu nonākšanai vidē vai arī nelegālai to iepludināšanai centralizētajās kanalizācijas sistēmās.

Reģistra izveide un noteiktās vienotās apsaimniekošanas prasības ļaus iegūt aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai šādas sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Decentralizēto kanalizācijas sistēmu pārraudzība un regulāra kontrole būtiski samazinās vides piesārņojuma risku ar neattīrītiem notekūdeņiem.

Lai saņemtu papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un vienotos par apskates laikiem uz vietas īpašumā, aicinām sazināties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu, zvanot uz tālruņa numuru 63607286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv.  

Papildinformācija:

Pēc Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pasūtījuma sagatavots materiāls iedzīvotājiem, kuru saimniecībā ir decentralizētās kanalizācijas sistēmas vai plāno tādas uzstādīt (notekūdeņu krājbedre, skeptiķis vai notekūdeņu attīrīšanas iekārta ar jaudu līdz 5m3/DNN). Ieteikumiem ir rekomendējošs raksturs, taču tie paredzēti, lai iedzīvotāji varētu atbilstoši lietot jau esošās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, lai nodrošinātu to atbilstību vides aizsardzības prasībām, ka arī ieteikumi sākotnējai decentralizēto kanalizācijas sistēmu darbības novērtēšanai, ja īpašnieka rīcībā nav attiecīgās dokumentācijas. Ieteikumos atradīsiet informāciju, kādu decentralizēto kanalizācijas sistēmu labāk izvēlēties atbilstoši teritorijas platībai un īpatnībām, mājas iedzīvotāju skaitam un izmaksām, kā šo sistēmu ierīkot un uzturēt.