Biežāk uzdotie jautājumi

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI 

1.Kā var piereģistrēties PSIA “ŪDEKA” klientu portālā?

Reģistrēties Klientu portālā iespējams, dodoties uz www.klientiem.udeka.lv un  nospiežot "Reģistrēties", un aizpildot visus reģistrācijas laukus. Pēc datu ievades uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts Ieejas vārds un Parole, ko vēlāk Klientu portālā būs iespējams nomainīt pret klientam vēlamāku.

2. Kā iespējams paziņot par karstā un aukstā ūdens patēriņiem?

Aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus  katru mēnesi no 25. līdz 28.datumam ir jānolasa un jāziņo pašvaldības SIA “ŪDEKA”. Rādījumus iespējams paziņot divos veidos - elektroniski klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai ierakstot rādījumus no rēķina atdalāmajā pasaknītī un iemetot to mājas pārvaldnieka norādītajā pastkastītē. Karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādītāji nav atsevišķi jāpaziņo pašvaldības SIA “Ventspils siltums”. No iedzīvotājiem saņemtos karstā ūdens rādījumus PSIA “ŪDEKA” nodod PSIA “Ventspils siltums”.

3.Kā jāpaziņo ūdens patēriņš, ja ir patērēti nepilni kubi? Vai jāziņo rādījumi arī ar cipariem aiz komata?

Jā, pašvaldības SIA „ŪDEKA” ņems vērā klientu paziņoto patēriņu pilnā apmērā līdz litriem jeb ņems vērā arī paziņotos ciparus aiz komata (trīs cipari aiz komata). Līdz ar to, jo precīzāk klienti paziņos savus rādījumus, jo mazāka būs starpība starp mājas kopējā patēriņa skaitītāja rādījumu un individuālo skaitītāju rādījumu summu.

4. Kādas ir rēķina saņemšanas iespējas?

Klientam ir iespēja izvēlēties rēķina saņemšanas veidu: elektroniski savā e-pastā vai papīra formātā savā pasta kastītē. Rēķinu saņemšana elektroniski ir bezmaksas pakalpojums, bet rēķinu saņemšana pa pastu maksā 1,21 EUR (ar PVN) par vienu rēķinu. Lai mainītu esošo rēķina saņemšanas veidu, klientam jāsazinās ar PSIA “ŪDEKA”, rakstot uz e-pastu uz: abon.udeka@ventspils.lv un jāinformē par to. Rēķinu saņemšana elektroniski nodrošina ne vien ērtu un operatīvu savstarpējo sadarbību, bet arī videi draudzīgu pieeju.

5. Kādā veidā var apmaksāt saņemto rēķinu?

Rēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem iespējams apmaksāt:

  • pašvaldības SIA"ŪDEKA" Klientu daļas kasēs (Talsu iela 65 un Pils iela 12) un pašvaldības SIA “Ventspils siltums” Abonentu daļas kasēs to  Klientu pieņemšanas laikos;
  •  banku filiālēs;
  • veicot pārskaitījumu ar internetbankas starpniecību;
  • izvēloties SWEDBANK e-rēķinu;
  • veikalu Maxima kasēs Ventspilī – Aleksandra, Celtnieku un Saules ielā. (Veikals piemēro 50 centu komisijas maksu par katru rēķinu); 
  • jebkurā citā komunālo maksājumu pieņemšanas vietā.

6.Kā tiek sadalīta mājas ūdens patēriņa starpība, ja tāda tiek konstatēta?

Patēriņa starpība, kas ir radusies starp mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītāja rādījumu un iedzīvotāju uzrādīto patēriņa rādījumu kopsummu, primāri tiek sadalīta uz dzīvokļiem:

•kuri nav iesnieguši skaitītāju rādījumus, bet ne mazāk kā trīs mēnešus pēc kārtas;

•kuru dzīvokļos nav uzstādīti skaitītāji;

•kuri liedz piekļuvi veikt individuālā skaitītāja pārbaudi;

•kuru skaitītāji ir bojāti, nav noplombēti, plombējums ir bojāts, skaitītāji nav verificēti.

Tomēr, ja šādu dzīvokļu mājā nav, tad starpība tiek sadalīta uz visu dzīvokļu (atsevišķo īpašumu) skaitu. Taču jāņem vērā, ka šādā gadījumā pie nosacījuma, ka mājas iekšējās ūdenssaimniecības sistēmas ir tehniski labā kārtībā, patēriņa starpība nebūs liela, tā, galvenokārt, radīsies atšķirīgos laikos nolasītu rādījumu rezultātā. Savukārt, ja patēriņa starpība starp mājas ievada skaitītāja rādījumiem un dzīvokļos uzstādīto skaitītāju rādījumiem pārsniedz 20%, tad mājas pārvaldnieka atbildība ir veikt pārbaudes, lai noskaidrotu šādas starpības rašanās iemeslus.

7. Kāpēc jāmaksā mājas kopējā starpība? Un kāpēc to nedala, piemēram, uz galviņām?

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas īpašnieks ir visi dzīvokļu īpašnieki kopā, un tāpat kā jebkurš cits kāda īpašuma īpašnieks, viņi ir atbildīgi par savu īpašumu (tai skaitā arī par kopīpašumu, kas atrodas aiz dzīvokļa ārdurvīm) un visu, kas ar to un tajā notiek. Tāpat dzīvokļu īpašnieku atbildībā ir segt visas izmaksas, kas rodas īpašuma uzturēšanai nepieciešamo pakalpojumu nodrošināšanas rezultātā. Norēķinos tiek ņemts vērā mājas ievada jeb mājas kopējā ūdens patēriņa skaitītājs (komercuzskaite), dzīvokļu īpašnieku atbildībā ir apmaksāt mājai sniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumus tādā apmērā, kādu uzrāda šis mājas kopējā patēriņa skaitītājs. Taču, ja kopējā skaitītāja rādījums nesakrīt ar individuālo skaitītāju rādījumu kopsummu, tad šīs starpība saskaņā ar minēto Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumu un MK noteikumiem Nr. 524 ir jāsedz dzīvokļu īpašniekiem/īrniekiem. To, kādi principi tiek piemēroti mājas kopējā patēriņa sadalei starp dzīvokļu īpašniekiem, ir pašu īpašnieku ziņā, protams, ievērojot normatīvo aktu prasības.

8. Kā pieslēgties PSIA “ŪDEKA” centralizētajiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem?

Lai potenciālais klients pieslēgtu savu īpašumu pie ielā izbūvētiem ūdensvada un kanalizācijas tīklu atzariem, ir jādodas uz pašvaldības SIA „ŪDEKA” Tehnisko daļu. Vairāk informācijas atradīsiet šeit

9.Kā noslēgt pakalpojumu līgumu?

Lai sāktu lietot pašvaldības SIA „ŪDEKA” sniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumus, ja ir veikts pieslēgums pie pilsētas centralizētajiem ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkliem, ir jānoslēdz līgums ar pašvaldības SIA „ŪDEKA”. Vairāk informācijas atradīsiet šeit.

10.Ko darīt, ja mainās dzīvokļa vai ēkas īpašnieks?

Ja mainās dzīvokļa vai ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs, par to ir jāinformē PSIA “ŪDEKA”.  Aicinām sastādīt pieņemšanas aktu, kurā ir minēts patēriņa skaitītāja numurs un rādījumi pārņemšanas datumā.

11. Vai Ventspilī var dzert krāna ūdeni?

Krāna ūdens Ventspilī ir kvalitatīvs un drošs lietošanai uzturā. Pašvaldības SIA „ŪDEKA” ventspilniekiem nodrošina tīra un kvalitatīva ūdens piegādi, un savās atbildības robežās (līdz privātīpašumam) tā kvalitāti kontrolē un regulāri pārbauda. PSIA „ŪDEKA”, kā arī ūdens kvalitātes kontrolējošās iestādes regulāri veic Ventspils ūdens kvalitātes pārbaudi un analīzes. PSIA “ŪDEKA” ekspreslaboratorijā veikto iknedēļas ūdens analīžu rezultāti katru piektdienu tiek publicēti mājaslapā www.udeka.lv. Vairāk informācijas atradīsiet šeit.

12. Kā rīkoties, ja nepieciešams uzstādīt vai nomainīt ūdens patēriņa skaitītājus?

Lai uzstādītu vai nomainītu ūdens patēriņa skaitītājus, aicinām sazināties ar PSIA „ŪDEKA” Ūdens mērītāju daļu, zvanot pa tālruni 636 63010 vai rakstot uz e-pastu: udensmeritaji.udeka@ventspils.lv.

Ja neatradāt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem, lūdzu, sazinieties ar mums - abon.udeka@ventspils.lv vai zvanot uz tālruni 63663010.