Uzņēmums “ŪDEKA” sāk ekspluatēt saules paneļu elektrostacijas

Saskaņā ar Ventspils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Ventspils domes administrācija” Arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļas Būvniecības administratīvā inspekcijas 22.decembra lēmumu, ekspluatācijā nodotas pašvaldības SIA “ŪDEKA” īstenotā Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansētā projekta Nr.4.2.2.0/21/A/009 “Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī” (turpmāk- Projekts)  ietvaros izbūvētās divas saules paneļu elektrostacijas.

Pēc publisko iepirkumu noslēgšanās, š.g. 11.aprīlī tika noslēgts būvdarbu līgums ar pieredzējušo enerģētikas uzņēmumu SIA “AJ Power” – par divu saules paneļu elektrostaciju izbūvi. Pēc materiālu pasūtīšanas un piegādes faktiskie būvdarbi tika uzsākti vasaras vidū. Tehniskā dokumentācija jau tika izstrādāta 2021.gadā, ko veica projektētāji no SIA “CACTUS”, bet būvuzraudzību nodrošināja SIA “CC3”.

Būvniecības līgumā paredzētie darbu izpildes termiņi tika ievēroti, iekārtu piegādes notika savlaicīgi un darbi tika pabeigti nedaudz ātrāk kā paredzēts. Vasaras mēnešos tika iebetonēti konstrukciju pamati, piemontēti stiprinājumi un uzstādīti mono kristāliskie saules paneļi. Lai iegūtu maksimālu saules elektrostaciju efektivitāti, saules paneļi ierīkoti rindās, ar paneļiem veidojot A veida formu. Savukārt rudenī tika veikta invertoru pievienošana, kuri nepieciešami saules paneļu saražotās līdzstrāvas pārvēršanai maiņstrāvā, to regulēšana un darbības pārbaude, monitoringa programmas pieslēgšana, kura ļauj uzskaitīt saražoto elektroenerģiju un kontrolēt sistēmas darbību, elektroenerģijas ražošanas testēšana un uzņēmuma personāla apmācības par elektrostaciju ekspluatāciju.

Viens saules paneļu parks ar kopā 196 paneļiem ierīkots uzņēmuma teritorijā Talsu ielā 65 pie Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas, otrs, lielāks, – pie Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksa, kur kopā ierīkoti 446 saules paneļi. Abas stacijas paredzētas no atjaunojamajiem energoresursiem iegūstamās elektroenerģijas ražošanai uzņēmuma vajadzībām, gada laikā aizstājot ap 15% no visas elektroenerģijas, kas nepieciešama Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas un “ŪDEKA” administrācijas ēkas vajadzībām.

Šobrīd abas elektrostacijas jau uzsākušas minimālu saules enerģijas ražošanu un saulainākās dienās monitoringa sistēmā ir redzams to pienesums saražotās aizstājamās elektroenerģijas apjomos, tomēr pilnvērtīgs to potenciāla novērtējums būs iespējams, iestājoties regulārākiem saulainākiem laikapstākļiem nākamā gada pavasarī.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” lēmums par pasākumiem energoefektivitātes paaugstināšanai izrādījies visai tālredzīgs, ņemot vērā esošās elektrības cenas. Zaļā elektroenerģija ļaus samazināt iepirktās elektroenerģijas patēriņu no centralizētās energoapgādes sistēmas un uzņēmuma darbības radīto ietekmi uz klimata pārmaiņām. Būtisks pienesums projekta īstenošanā ir ERAF finansējums, kas vienlaikus ir arī REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai, no kura sedz 85% no projekta attiecināmām izmaksām, un pateicoties kurām ieguldījumi investīcijās atmaksāsies jau mazāk kā pusotra gada laikā.

Kopējās projekta izmaksas veido 531 058,94 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 85% no attiecināmām izmaksām, bet pārējās izmaksas sedz pašvaldības SIA “ŪDEKA”. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitāte, uzlabota ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāte un samazinātas uzturēšanas izmaksas. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā (CO2 samazinājums) sastādīs 40,189 tonnas ogļskābās gāzes ekvivalenta apmērā, bet no atjaunojamiem energoresursiem saražotā papildjauda sasniegs 0,237 MW gadā.

Projektu līdzfinansē REACT – EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai