Pēdējais brīdis reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka tuvojas decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanas termiņš. Līdz 2021.gada 31.decembrim visām individuālajām kanalizācijas sistēmām, kas nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ir jābūt reģistrētām un sakārtotām atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

Prasību veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”  un Ventspils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5. Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Ventspilī decentralizēto sistēmu reģistru jau kopš 2019. gada veido un uztur PSIA “ŪDEKA”. Liela daļa sistēmu jau ir reģistrētas, taču joprojām ir situācijas, kad īpašnieki nereaģē uz aicinājumiem veikt reģistrāciju vai arī jautājuma risināšana apstājas, kad jāorganizē sistēmu sakārtošana.

Kanalizācijas sistēmas, kas ir sliktā stāvoklī vai netiek atbilstoši apsaimniekotas, rada piesārņojuma risku. Iepriekš Latvijā decentralizētās kanalizācijas sistēmas netika pārraudzītas, taču reģistrs nodrošinās aktuālo informāciju par to, kādas decentralizētās kanalizācijas sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dos iespēju pārliecināties, vai sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Jāatzīmē, ka sākot ar 2022.gadu neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru attiecīgajām instancēm būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu.

Kā reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu?

Lai reģistrētu savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, nepieciešams sazināties ar PSIA “ŪDEKA” speciālistiem un vienoties par īpašuma apsekošanu. Pēc objekta novērtēšanas īpašnieks saņems reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pārbūves vai sistēmas sakārtošanas pasākumi  jāveic, lai decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilstu normatīvo aktu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā.

Informāciju var saņemt, sazinoties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu pa tālruni 63607286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv.

Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un  sistēmu apsaimniekošanas prasības pieejamas mājaslapā www.udeka.lv - sadaļā “Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana”.

PSIA “ŪDEKA” aicina būt atbildīgiem pret vidi un sabiedrības veselību un nekavēties ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju!