Paziņojums par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu

Pašvaldības SIA “ŪDEKA”, vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, 2021.gada 8.oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 14.01.2016. lēmumu Nr.1/2 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Sabiedrisko pakalpojumu veids

Spēkā esošais tarifs
(bez PVN) EUR/m3

Piedāvātais tarifs
(bez PVN) EUR/m3

Tarifa palielinājums/ samazinājums  (%)

Ūdensapgādes pakalpojumi

0.73

0.79

8,2%

Kanalizācijas pakalpojumi

1.11

1.26

13.5%

Notekūdeņu attīrīšanas pakalpojums

0.83

0.62

-25.3%

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2022.gada 1.aprīli. Spēkā esošā tarifa, kas apstiprināts ar  Ventspils pilsētas Sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 6.oktobra lēmumu, izmaiņas ir saistītas galvenokārt ar sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu apjomu samazinājumu.

Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var pašvaldības SIA “ŪDEKA” Talsu ielā 65, Ventspilī darba dienās no 8:00 līdz 9:00, iepriekš sazinoties ar Indru Dūdiņu, pa tālruni 63661495 vai udeka@ventspils.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pašvaldības SIA “ŪDEKA” Talsu ielā 65, Ventspils, LV-3602, faksa Nr.63661912, elektroniskā pasta adrese: udeka@ventspils.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".