Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksam pieteikta piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšana

Pašvaldības SIA "ŪDEKA” ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu Valsts vides dienestam par esošās B kategorija piesārņojošās darbības atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu.

B kategorijas piesārņojošās darbības atļauja attiecas uz notekūdeņu attīrīšanas procesu, kas tiek nodrošināts notekūdeņu attīrīšanas iekārtu kompleksā Ventspilī, Dzintaru ielā 52A. Izmaiņas nepieciešamas, jo spēkā esošā atļauja, kas izsniegta 2011.gada 4.martā un pēcāk pārskatīta 2018.gada 22.maijā, vairs neatbilst faktiskai situācijai. Notikušas izmaiņas gan atūdeņoto dūņu apsaimniekošanas procesā, gan normatīvajos aktos. Šobrīd pašvaldības SIA “ŪDEKA” notekūdeņu attīrīšanas iekārtu teritorijā vairs netiek ilgstoši uzglabātas dūņas, kas rodas notekūdeņu attīrīšanas procesā. Ūdenssaimniecības uzņēmums ir radis risinājumu, noslēdzot līgumu ar zemnieku saimniecību par atūdeņoto dūņu savākšanu un transportēšanu. Savukārt jau 2019.gadā stājās spēkā Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtības Ventspils pilsētā”, kur noteikti jauni kanalizācijas tīklos novadāmo notekūdeņu kvalitātes kritēriji, kas tiek piemēroti, noslēdzot līgumus ar visiem pakalpojumu saņēmējiem. Tāpat šā gada 4.aprīlī apstiprināti grozījumi Ministru kabineta noteikumos Nr.34 “Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī”, kas paredz stingrākas prasības, lai samazinātu prioritāro un bīstamo vielu radīto virszemes ūdeņu piesārņojumu.