Īstenojot energoefektivitātes projektu, pašpatēriņa vajadzībām izbūvēs saules paneļu elektrostacijas

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” šā gada 25.aprīlī ir parakstījusi līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta “Atjaunojamo energoresursu ieviešana un notekūdeņu attīrīšanas tehnoloģisko procesu energoefektivitātes uzlabošana Ventspilī” (id.Nr 4.2.2.0/21/A/009) īstenošanu.

Projekta mērķis ir uzlabot pašvaldības SIA “ŪDEKA” ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitāti, uzstādot efektīvākas iekārtas notekūdeņu savākšanai un attīrīšanai, un veicinot atjaunojamo energoresursu izmantošanu tehnoloģiskos procesos. Projekta īstenošanas rezultātā tiks uzlabota ūdenssaimniecības infrastruktūras energoefektivitāte un ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kvalitāte, kā arī samazinātas uzturēšanas izmaksas un uzņēmuma darbības ietekmi uz vidi. Aprēķināts, ka siltumnīcefekta gāzu samazinājums gadā jeb CO2 samazinājums sastādīs 40,189 tonnas ogļskābās gāzes ekvivalenta apmērā, bet no atjaunojamiem energoresursiem saražotā un aizstātā elektroenerģija sastādīs 0,237 MW gadā.

Projekta ietvaros līdz 2022.gada beigām pašpatēriņa vajadzībām tiks izbūvētas divas saules paneļu elektrostacijas Talsu ielā 65 (pie Dzeramā ūdens atdzelžošanas stacijas) ar jaudu 0,072 MW un Dzintaru ielā 52A (pie Notekūdeņu attīrīšanas iekārtām) ar jaudu 0,165 MW. Plānots, ka gada laikā elektrostacijas saražos 0,237 MW elektroenerģijas, līdz ar ko - saules paneļu saražotā elektroenerģija aizstās 15% no 2021.gadā pērkamās elektrības apjoma, kas nepieciešams abu kompleksu darbībai. Gada griezumā tiks ieekonomēti vismaz 27 tūkst. EUR. Ņemot vērā ERAF finansējumu 85%, ieguldījums atmaksāsies 1,4 gados. Darbu izpildei iepirkuma rezultātā ir piesaistīts SIA “AJPower”.

Projekta ietvaros tiks nomainītas arī esošās iekārtas, kas nodrošina notekūdeņu pārvadi un attīrīšanu - Notekūdeņu attīrīšanas ietaisēs tiks nomainīti divi gaisa pūtēji, savukārt kanalizācijas sūkņu stacijā Muitas ielā 4 - divi kanalizācijas sūkņi. Rezultātā tiks iegūtas jaunākās paaudzes, viedas un energoefektīvas iekārtas, kas ieekonomēs gada laikā līdz 14% no 2021.gadā patērētās elektroenerģijas daudzuma ražošanas procesos, kas ir 15 tūkst. EUR gadā. Ņemot vērā ERAF finansējumu 85%, ieguldījums atmaksāsies 2,1 gados. Iekārtu piegādi un uzstādīšanu veiks SIA “Akorda”.

Kopējās projekta izmaksas veido 531 058,94 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 85% jeb 373 057,94 EUR no attiecināmām izmaksām un PSIA “ŪDEKA” līdzfinansējums ir 15% jeb 65 833,75 EUR no attiecināmām izmaksām. Neattiecināmās izmaksas PVN 21% arī sedz PSIA “ŪDEKA” 92 167,25 EUR apmērā.