Cīņā ar nereģistrētām lokālām kanalizācijas sistēmām piesaistīs pašvaldības policiju 

Jau līdz 2021.gada 31.decembrim visām individuālajām kanalizācijas sistēmām, kas nav pieslēgtas centralizētajai kanalizācijas sistēmai, bija jābūt reģistrētām un sakārtotām atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Līdzīgi kā uzņēmumiem citās pilsētas arī pašvaldības SIA “ŪDEKA” nākas piesaistīt pašvaldības policijas palīdzību cīņā ar namīpašniekiem, kuri ignorē šo likuma prasību.

Decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs Ventspilī tiek veidots un uzturēts kopš 2019. gada, un iestājoties 2022. gadam, noslēdzās pārejas periods, kura laikā visiem šādu sistēmu īpašniekiem bija jābūt reģistrētiem vienotajā reģistrā. Četru gadu laikā reģistrā iekļautas 290 decentralizētās sistēmas, kas ir 85% no kopā reģistrējamām. Atlikušais skaits ir tādi īpašnieki, kuri nereaģē uz vairākkārtējiem aicinājumiem veikt reģistrāciju vai arī jautājuma risināšana apstājas, kad jāorganizē sistēmu sakārtošana.

Saskaņā ar likumā noteikto par neiekļaušanos vienotajā sistēmā jau pērn varēja piemērot sodus,  taču “ŪDEKA” to nedarīja, tieši pretēji - pastiprināti meklēja dažādus veidus un iespējas, kā uzrunāt nereģistrēto sistēmu īpašniekus, aicinot nokārtot nepieciešamās formalitātes. Tā kā būtiska atsaucība pašu spēkiem netika panākta, pieņemts lēmums ar šo gadu problēmas risināšanā piesaistīt pašvaldības policijas palīdzību, kam uzņēmums jau iesniedzis pieprasījumu un informāciju par konkrētām apsekojamām adresēm.

Pēc policijas vizītes, ja pārkāpums netiks novērsts konkrētā termiņā, īpašnieks tiks saukts pie administratīvās atbildības. Kā liecina pieredze citās pilsētās, tad policijas iesaiste liek iedzīvotājiem būt disciplinētākiem un apzinīgāk uztvert situācijas nopietnību. Piemēram, publiski ziņots, ka Alūksnē pēc policijas piesaistes situācijas risināšanā mēneša laikā atsaukušies teju tikpat iedzīvotāju, cik iepriekš vairāk nekā trijos gados.

Pienākums reģistrēt decentralizēto kanalizācijas sistēmu attiecas uz tām fiziskām un juridiskām personām, kuru īpašums atrodas Ventspils valstspilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt.

Ar decentralizētām kanalizācijas sistēmām normatīvo aktu izpratnē saprot sarunvalodā sauktās krājtvertnes, asenizācijas bedres, nosēdbedres, septiķus u.c. Reģistrs nodrošina aktuālo informāciju par to, kādas lokālās sistēmas tiek izmantotas, kādi ir tajās attīrīto vai uzkrāto notekūdeņu apjomi, kā arī dod iespēju pārliecināties, vai sistēmas tiek atbilstoši ekspluatētas. Kanalizācijas sistēmas, kas ir sliktā stāvoklī vai netiek atbilstoši apsaimniekotas, rada vides piesārņojuma risku.

Prasību veikt decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 „Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”  un Ventspils valstspilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5.

PSIA “ŪDEKA” aicina būt atbildīgiem pret vidi un sabiedrības veselību un vērsties uzņēmumā, lai veiktu savas decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrāciju!

Informāciju var saņemt, sazinoties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu pa tālruni 63607286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv