Sludinājumi

IZSOLE

Pašvaldības SIA „ŪDEKA”, vienotais reģistrācijas numurs 41203000983, juridiskā adrese Talsu ielā 65, Ventspilī, paziņo par mutisku izsoli ar augšupejošu soli.

  1. Izsoles priekšmets:
    1. Kravas darbnīca  VW LT46 (2003 g.), sākumcena (nosacītā cena) 2 000 EUR (divi   tūkstoši eiro) t.sk.PVN 21%
  2. Izsolāmo autotransportu var apskatīt Pašvaldības SIA „ŪDEKA” teritorijā Talsu ielā 65, Ventspilī, iepriekš piesakoties pa lruni 28617114
  3. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties pašvaldības SIA „ŪDEKA” administrācijā pie biroja vadītājas Talsu ielā 65, Ventspilī, darba dienās no plkst. 9.00 līdz plkst.12.00 un plkst.13.00 līdz plkst.16.00 (izsoles noteikumus iespējams saņemt nosūtot pieprasījumu elektroniski uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv ).
  4. Izsole notiks 2017.gada 10.oktobrī plkst.14:00 pašvaldības SIA „ŪDEKA”, Talsu ielā 65, Ventspilī.
  5. Izsoles dalībniekiem pirms reģistrēšanās jāiemaksā reģistrācijas maksa par piedalīšanos izsolē 20 EUR (divdesmit eiro) un drošības nauda 10% apmērā no sākumcenas, kas jāiemaksā pašvaldības SIA „ŪDEKA” norēķinu kontā Nr. LV56HABA0001402060108, kods HABALV22, AS „SWEDBANK”.
  6. Izsoles uzvarētājs samaksā piedāvāto augstāko cenu par nosolīto izsoles priekšmetu, atskaitot no tās nodrošinājuma naudu, to ieskaitot pašvaldības SIA „ŪDEKA” norēķinu kontā Nr. LV56HABA0001402060108, kods HABALV22, AS „SWEDBANK” nedēļas laikā no izsoles dienas.
  7. Personām, kuras izsoles rezultātā iegūs izsoles priekšmetu, jānodrošina to izvešana no pašvaldības SIA „ŪDEKA” teritorijas Talsu ielā 65, Ventspilī,  pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienā.