Veic kanalizācijas tīklu inspekcijas, izmantojot dūmu ģeneratoru

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” pilsētā veic sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas ar dūmu ģeneratoru, lai noteiktu vietas, kur centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus notekūdeņi. Uzņēmums vērš uzmanību, ka procesa laikā rodas sadūmojums gan uz ielas, gan privātās teritorijā, taču dūmi nav kaitīgi ne videi, ne cilvēku veselībai.

Ventspilī ir divu veidu notekūdeņu sistēmas - šķirtsistēma, kur lietus un kanalizācijas sistēma darbojas atsevišķi, un kopsistēma, kur lietus un kanalizācijas sistēma darbojas kā viens vesels. Situācijā, kad lietusūdeņi tiek novadīti kopējā pilsētas kanalizācijas sistēmā, tie attiecīgi ir jāapsaimnieko tāpat kā sadzīves notekūdeņi, kas ietver to savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” jau ilgstoši lielāku lietavu laikā novēro būtisku (līdz pat desmit reizēm lielāku nekā parasti) centralizētajā kanalizācijas sistēmā nonākušo notekūdeņu apjomu, kas ir papildu slodze kanalizācijas sūkņu stacijām un rada būtiskas problēmas to darbībā, jo tās nav projektētas šāda apjoma notekūdeņu pārsūknēšanai.

Secināts, ka uzņēmuma rīcībā nav pilnīga informācija par publiskajos un privātajos īpašumos ierīkotajām lietus ūdens novadīšanas sistēmām, pa kurām lietus ūdens nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, tādēļ pērn novembrī tika uzsāktas un šobrīd aktīvi turpinātas sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas.

Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaudes tiek veiktas, darba procesā izmantojot speciālu ierīci – dūmu ģeneratoru, kas tiek pievienota sadzīves kanalizācijas akai un tiek aktivizēta dūmu ģenerēšana. Ja pēc dūmu ievades centralizētajā sistēmā tiek konstatēti dūmi privātā īpašumā, atkarībā no dūmu izvades vietas, tas var liecināt par nelegālu īpašuma lietus ūdeņu novadsistēmas pieslēgumu centralizētajai sistēmai.

Gadījumos, kad īpašumā konstatēts nelegāls pieslēgums, tā īpašniekam tiek nosūtīta informatīva vēstule par nepieciešamību noteiktā termiņā šo pieslēgumu likvidēt vai legalizēt – ierīkot atsevišķu lietus ūdens novadīšanas sistēmu vai noslēgt līgumu ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” par lietus notekūdeņu novadīšanu sadzīves kanalizācijas tīklos un norēķiniem par šo pakalpojumu.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” lietus ūdeņu daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un to apjomu nosaka, izmantojot Latvijas būvnormatīvā LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” iekļauto formulu. Ventspils pilsētā maksa par 1 kubikmetru ir tāda pati kā sadzīves kanalizācijai – 1,11 eiro par m3, bez PVN.

Līdz šim uzņēmums konstatējis jau 44 nelegālus pieslēgumus, taču pārbaudāmās teritorijas vēl ir gana daudz, kas liek secināt, ka šis skaits varētu pieaugt. Aicinām iedzīvotājus, kuri saņem vēstules par nelegāliem pieslēgumiem, savlaicīgi vērsties uzņēmumā un atrast piemērotāko risinājumu.

Pašvaldības SIA” ŪDEKA” vērš uzmanību, ka darba procesā sadūmojums var rasties gan no akām uz ielas, gan privātā īpašuma teritorijā. Protams, lieka piesardzība nekad nenāk par ļaunu, tomēr uzņēmums aicina objektīvi izvērtēt situāciju pirms vērsties operatīvajos dienestos, un atzīmē, ka kanalizācijas tīklu inspekcijās izmantotie dūmi ir bez smakas un nekādā ziņā nav kaitīgi ne apkārtējai videi, ne cilvēku veselībai.

Apzinot visus šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, plānots novērst esošās problēmas notekūdeņu apsaimniekošanā lietus laikā, uzlabot lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu pilsētā, kā arī sakārtot uzskaiti un norēķinus par pilsētas tīklā novadītajiem lietus ūdens apjomiem.