Ūdens patēriņa uzskaite un norēķini daudzdzīvokļu mājās – joprojām aktuāli

Jautājumi par ūdens patēriņa uzskaiti un norēķiniem daudzdzīvokļu mājās dzīvojošajiem ventspilniekiem kļuva aktuāli 2016. gadā, kad visā Latvijā tika ieviesta vienota norēķinu kārtība par komunālajiem pakalpojumiem. Pagājuši trīs gadi, taču jautājumi joprojām ir.

Attiecībā uz ūdenssaimniecības pakalpojumiem galvenās izmaiņas bija saistītas ar to, ka daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem ir jānorēķinās pēc mājas kopējā patēriņa skaitītāja.

Kā notika izmaiņas?

Pirmkārt, dzīvojamās mājas īpašniekiem (turpmāk – dzīvokļu īpašnieki) bija jālemj par to, vai iz­vēlēties tiešos vai netiešos (ar pārvaldnieka vai pilnvarotas personas starpniecību) norēķinus par saņemtajiem pakalpojumiem.

Otrkārt, bija jāpieņem lēmums par pilnvaroto personu, kura dzīvokļu īpašnieku vārdā slēdz līgumu par ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Tas nozīmē, ka vairs nepastāv individuāli līgumi ar katru dzīvokļa īpašnieku, bet ir viens līgums uz visu māju, kas noslēgts īpašnieku vārdā.

Treškārt, dzīvokļu īpašniekiem, pieņemot attiecīgu lēmumu, bija jāizvēlas metodika un kritēriji, pēc kuriem tiek aprēķināta katra īpašnieka maksājamā daļa par mājai piegādātajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Iespējamās metodikas un kritēriji ir noteikti Ministru kabineta noteikumos (nr. 524).

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas izvēlējās kopējo mājas patēriņu sadalīt, izmantojot dzīvokļos uzstādītos ūdens patēriņa skaitītājus, bet starpības, kas rodas starp mājas kopējā skaitītāja rādījumiem un ūdens patēriņu, kas noteikts, izmantojot individuālos skaitītājus, sadalīt uz dzīvokļu īpašumu skaitu.

Tas nozīmē, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam, kas Ventspilī ir pašvaldības SIA ŪDEKA, kopumā mājai jāizraksta rēķini tādā apmērā, kā to uzrāda mājas kopējais ūdens patēriņa skaitītājs. Bet dzīvokļos uzstādītie skaitītāji kalpo tikai kā sadales instrumenti šī kopējā mājas patēriņa sadalei atbilstoši dzīvokļu īpašnieku lēmumam.

Šādā situācijā, rodoties patēriņa starpībai, tiek veikts ūdens patēriņa pārrēķins atbilstoši kopsapulces lēmumam, un ūdens patēriņa starpība tiek sadalīta:

1) atbilstoši dzīvokļu skaitam

vai

2) starp atsevišķiem dzīvokļiem, ja mājā ir tādi dzīvokļi:

- kuri nav iesnieguši informāciju par ūdens skaitītāja rādījumu vismaz trīs mēnešus pēc kārtas;

- kuru atsevišķajos īpašumos ūdens patēriņa skaitītāji nav uzstādīti;

- kuri atkārtoti nav ļāvuši pārvaldniekam veikt savā dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudi, ja pārvaldnieks par šādas pārbaudes veikšanu rakstiski paziņojis vismaz nedēļu iepriekš, nosūtot paziņojumu uz dzīvokļa īpašumu, kurā plānota skaitītāju pārbaude;

- kuru dzīvokļa īpašumā esošo ūdens patēriņa skaitītāju pārbaudē konstatēts, ka ūdens patēriņa skaitītāji ir bojāti, tie nav noplombēti, to plombējums ir bojāts vai tie nav verificēti triju mēnešu laikā pēc verificēšanas termiņa beigām.

Kādēļ jāapmaksā patēriņa starpība?

Vislielākās diskusijas joprojām izraisa ūdens patēriņa starpības, kas tiek aprēķinātas iedzīvotājiem kopā ar deklarēto ūdens patēriņu. Daudzi iedzīvotāji uzskata, ka ir negodīgi likt maksāt par ūdeni, kas nav patērēts viņu atsevišķajā īpašumā – dzīvoklī. Taču jāatceras, ka daudzdzīvokļu māja ir kopīpašums, kas pieder visiem tās atsevišķo īpašumu īpašniekiem un dzīvokļu īpašnieki kopā ir atbildīgi par māju kopumā, sākot ar piegulošo teritoriju, pagrabu un beidzot ar jumtu. Ūdenssaimniecības pakalpojumi ir dzīvojamās mājas uzturēšanas pakalpojums, bez kura būtībā dzīvojamā māja nevar tikt uzturēta.

Līdzīgi kā dzīvokļu īpašnieki sedz izdevumus par elektrību kāpņu telpās, mājas renovāciju, remontdarbiem pagrabā vai bēniņos, tāpat arī ūdens patēriņa starpība, kas ir daļa no dzīvojamās mājas patēriņa, jāsedz dzīvokļu īpašniekiem, neatkarīgi no tā, kāds ir tās rašanās iemesls un vieta mājā.

Pašvaldības SIA ŪDEKA kā ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzējam ir uzdevums piegādāt dzīvojamajai mājai dzeramo ūdeni līdz mājas ievadam un rūpēties par sadzīves kanalizācijas novadīšanu – sākot no dzīvojamās mājas izvada. Par to, kas notiek māja iekšienē, atbild dzīvokļu īpašnieki un mājas pārvaldnieks.

Rēķinu var izrakstīt mājas pārvaldnieks

Ventspilī ir 11 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kurās tiek izmantota netiešo norēķinu metode – rēķinus par ūdenssaimniecības ­pakalpojumiem izraksta mājas pārvaldnieks. Netiešo norēķinu gadījumā pašvaldības SIA ŪDEKA mājai par piegādātajiem pakalpojumiem izrakstīta vienu rēķinu, ņemot vērā mājas kopējā skaitītāja rādījumus. Savukārt mājas pārvaldnieks, atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajiem lēmumiem, sadala šo rēķinā uzrādīto patēriņu pa dzīvokļiem un attiecīgo aprēķinu (tai skaitā arī patēriņa starpību, ja tāda rodas) ietver katra dzīvokļa atsevišķā rēķinā kopā ar apsaimniekošanas maksu, koplietošanas elektrību, siltumenerģijas pakalpojumiem un atkritumu izvešanas pakalpojumiem.

Rezultātā katram dzīvoklim ir tikai viens rēķins gan par ūdeni un kanalizāciju, gan par siltumenerģiju, gan par atkritumiem un par apsaimniekošanu. Pārsvarā lielākajā daļā Latvijas pilsētu norēķini par mājai nodrošinātajiem pakalpojumiem notiek pēc šāda principa.

Tomēr būtiski uzsvērt, ka abos norēķinu scenārijos (tiešie vai netiešie) daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai ir jāapmaksā viss mājas kopējais patēriņš pilnā apmērā. Atšķirība ir tikai tā, kuram – pašvaldības SIA ŪDEKA vai pārvaldniekam – dzīvokļu īpašnieki uztic sadalīt kopējo mājas patēriņu un šo sadalījumu attiecīgi ietvert izrakstītajos rēķinos.

Kāpēc veidojas ūdens patēriņa starpība?

Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā katru mēnesi ūdens patēriņa starpības rašanās iemesli var būt dažādi. Biežākie ir šādi:

nolasa un noziņo radījumus dažādos datumos

Līgumos starp pašvaldības SIA ŪDEKA un mājas pilnvaroto personu noteikts, ka individuālo skaitītāju rādījumus var nolasīt un noziņot no 25. līdz 28. datumam, līdz ar to katrs iedzīvotājs pats izvēlas, kurā brīdī šajā periodā deklarēt rādījumus. Turpretī mājas kopējā skaitītāja rādījumi tiek nolasīti vienā konkrētā datumā un laikā, tādējādi uzskaitītais patēriņš pilnībā nesakritīs, jo skaitītāju rādījumu uzņemšana nenotiek vienlaicīgi, bet ūdens patēriņš mājā notiek katru dienu, katru stundu.

Ar mājas kopsapulces lēmumu ir iespējams noteikt īsāku rādījumu nolasīšanas un paziņošanas periodu.

noziņo mazāk, nekā uzrāda skaitītājs

Lai konkrētā mēnesī varētu maksāt mazāk, ir situācijas, kad iedzīvotāji deklarē mazākus rādījumus, nekā to faktiski uzrāda skaitītājs dzīvoklī, vai noziņo neprecīzus datus, nenorādot ciparus aiz komata. Tas ietekmē visu dzīvojamās mājas patēriņa sadales aprēķinu, jo mājas kopējais skaitītājs ir uzskaitījis arī šos nepaziņotos ūdens m3.

Piemērs: kāds klients pašvaldības SIA ŪDEKA saka: «Kas man tie par 0,9 m3 pieskaitīti pie rēķina manam patēriņam? Tie ir kaimiņa nozagtie m3?» Papētot klienta paziņotos rādījumus – no kopā visiem četriem skaitītājiem par diviem skaitītājiem klients regulāri paziņojis 0 m3 patēriņu, jo virtuvē un vannas istabas izlietnē ūdeni praktiski netērējot. Izrādās, ka patēriņš ir bijis gan virtuvē – 0,450 m³, gan vannas istabas izlietnē – 0,463 m3, un, kopā saskaitot, arī sanāk šī pieskaitītā starpība. Ja šādi neprecīzi dati tiek noziņoti par visiem dzīvokļiem, tad kopumā uz visu māju starpība var veidoties ievērojama.

Kad daudzdzīvokļu mājas skaitītāju rādījumu inventarizācijās atklājas kāda konkrēta dzīvokļa patiesais patēriņš, tas tiek aprēķināts šim dzīvoklim un attiecīgajā mēnesī, iespējams, mājas starpība samazinās vai ir ar negatīvu zīmi. Piemēram, septembrī kopā ir 72 mājas, kurām patēriņa starpība ir ar negatīvu zīmi.

- mehāniski ietekmē skaitītājus, izveido apvedlīnijas

Ir gadījumi, kad tiek konstatēta mehāniska un magnētiska ietekme uz dzīvokļu skaitītājiem, kas būtiski ietekmē patiesā patēriņa uzskaiti. Šāda veida darbības ir grūti atklāt, jo inventarizācijas brīdī nelegālā sistēma tiek likvidēta. Šādus gadījumus varētu izskaust tikai augstākās klases (mehāniski neietekmējamu) skaitītāju uzstādīšana, ko var risināt ar kopsapulces lēmumu atbilstoši normatīvo aktu regulējumam dzīvokļu īpašnieki kopā ar viņu ieceltu pārvaldnieku.

Visgrūtāk atklāt izveidotās apvedlīnijas. Ir bijušas situācijas, kad pēc attālinātās sistēmas ieviešanas dzīvojamajā mājā ūdens patēriņa starpības joprojām ir diezgan ievērojamas. Kādai mājai – pēc veiktās dzīvokļu skaitītāju un iekšējo ūdensvada tīklu pārbaudes katrā dzīvoklī – tika uzieta nelegāli izbūvēta apvedsistēma, kas darbojusies pat pēc viedās sistēmas ieviešanas.

Tātad attālinātās sistēmas ieviešana ne tikai atvieglo rādījumu nodošanu, izslēdz patēriņa atšķirības dažādos laikos uzņemtu skaitītāju rādījumu dēļ, izslēdz rādījumu neziņošanu, ļauj laikus konstatēt skaitītāju rādījumu mehānisku ietekmēšanu, bet arī palīdz atrast apvedsistēmas.

- zemas kvalitātes un nepareizi uzstādīti skaitītāji

Vēlams, lai mājas kopējais ievada skaitītājs un dzīvokļos uzstādītie skaitītāji būtu vienas klases, kā arī īpaši būtiski, lai individuālie skaitītāji būtu uzstādīti pareizi – horizontāli. Ūdensskaitītāji sadalīti klasēs pēc tā, pie kāda plūsmas ātruma tie sāk uzskaitīt patērēto ūdeni. Ir A, B un C klases skaitītāji: A klases skaitītāji ir salīdzinoši neprecīzi un nejutīgi, C klases ir visjutīgākie. Gadījumos, kad skaitītājs nav tik jutīgs, no krāna tecinot mazā strūklā vai pilinot ūdeni, zemas klases mērierīce to neuzskaita, bet mājas kopējais skaitītājs gan. Līdz ar to veidojas starpības.

Iedzīvotāji ar normatīvajiem aktiem atbilstošu kopsapulces lēmumu var nolemt par viena veida skaitītāju uzstādīšanu dzīvokļos.

Citi konstatēti gadījumi:

tiek ņemts ūdens no telpas, kurā ūdens netiek uzskaitīts ar atsevišķu skaitītāju

Reāls gadījums: mājā visi iedzīvotāji godprātīgi paziņoja rādījumus, darīja to precīzi, netika konstatētas avārijas vai citi iemesli patēriņa starpībām, tomēr tās joprojām bija. Pēc sīkākas izpētes atklājās, ka mājas apkopēja ņem ūdeni koplietošanas telpu uzkopšanai un puķu laistīšanai no telpas mājā, kur ūdens netiek uzskaitīts ar atsevišķu skaitītāju. Šo patērēto ūdeni uzskaitīja mājas kopējais skaitītājs, bet iedzīvotāji ar paziņotajiem rādījumiem šo patēriņu nenodeklarēja, līdz ar to radās nezināma patēriņa starpība. Mājas pārvaldniekiem būtu vēlams pievērst uzmanību šādas situācijas risinājumam.

dzīvoklī, kurā neviens nedzīvo, ilgstoši tek sēdpoda skalojamā kaste

Ir bijušas situācijas, kad dzīvojamajā mājā, kur pārvaldnieks rūpīgi seko līdzi ūdens patēriņa svārstībām katru mēnesi, konstatēta liela patēriņa starpība. Pārvaldnieks vērsās pašvaldības SIA ŪDEKA, kur kopā ar speciālistiem sīkāk izpētīja patēriņa svārstības pa dienām, konstatējot vienmērīgu patēriņu arī nakts stundas. Mājas pārvaldnieks, apsekojot mājas koplietošanas telpas nakts stundās, aiz kāda dzīvokļa durvīm sadzirdēja ūdens plūsmu. Izrādījās, ka dzīvoklī ilgstoši neviens nedzīvo un ir noformēta «prombūtne», taču tajā bija sabojājies sēdpoda skalojamās kastes mehānisms.

pagrabā tek plīsusi ūdensvada caurule

Ir konstatēti gadījumi, kad ūdens patēriņa starpība rodas plīsušu cauruļu rezultātā. Tādēļ svarīgi pārvaldniekiem regulāri apsekot visas mājas koplietošanas telpas un pārbaudīt mājas iekšējo tīklu stāvokli.

Risinājumi?

Visefektīvākā cīņa ar lielām ūdens patēriņa starpībām var notikt tikai gadījumā, ja paši mājas iedzīvotāji un pārvaldnieki ir ieinteresēti un iesaistās problēmas risināšanā – diskutē, pieņem lēmumus un organizē pārbaudes, kurās var pieaicināt arī pašvaldības SIA ŪDEKA pārstāvjus.

Katru mēnesi mājas pārvaldnieks no pašvaldības SIA ŪDEKA saņem izziņu par mājas patēriņu kopumā, katra dzīvokļa deklarēto patēriņu, kā arī patēriņa starpības apmēru un tās sadali.

Vairāki māju pārvaldnieki aktīvi īsteno inventarizācijas, kas bieži vien dod rezultātus. Svarīgi veikt gan skaitītāju rādījumu pārbaudes dzīvokļos, gan arī apsekot mājas iekšējos ūdensvada tīklus.

Vēl dzīvokļu īpašnieki var lemt par citu pakalpojumu patēriņa sadales metodiku. Piemēram, var atteikties no individuālajiem skaitītājiem un maksājamo daļu noteikt divos veidos: atbilstoši dzīvokļu skaitam vai atbilstoši dzīvokļa platībai. Tas atbrīvo ne tikai no starpībām, bet arī no skaitītāju verifikācijas maksājumiem.

Viens no risinājumiem ir attālināti nolasāmo datu sistēmas ieviešana, kas veiksmīgi funkcionē jau 45 mājās pilsētā, un gandrīz visās ar tās palīdzību lielo starpību problēma pakāpeniski tiek novērsta.

Pašvaldības SIA ŪDEKAS ieteikums iedzīvotājiem ir iesaistīties mājas apsaimniekošanas un tai nodrošināto pakalpojumu lietošanas, uzskaites un norēķinu jautājumos un kopā ar mājas pārvaldnieku pieņemt vispiemērotākos risinājumus tieši savai mājai.