ŪDEKAs pārstāves apmeklē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju

Trešdien, 19.jūnijā pašvaldības SIA "ŪDEKA" komercdirektore Indra Veckāgane un ekonomiste Dace Kačevska apmeklēja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju (turpmāki - Regulators), kur kopā ar citiem Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas asociācijas biedru un Regulatora pārstāvjiem diskutēja un dalījās pieredzē saistībā ar aktualitātēm Regulatora pieprasītās informācijas sagatavošanā, iesniegšanā un analizēšanā.

Tikšanās laikā tika diskutēts par informāciju, kas komersantiem uzraudzības ietvaros no Regulatora puses tiek pieprasīta atskaitē par sniegto sabiedrisko pakalpojumu izmaksām un ieņēmumiem, sniegto pakalpojumu apjomu, ūdensapgādes sistēmu un kanalizācijas sistēmu raksturojumu, tehnoloģiskajām kartēm un informāciju, ko Regulators prasa iesniegt tarifu projekta izvērtēšanas gaitā.

 

Regulators pastāstīja, kā tiek uzkrāti, analizēti, salīdzināti un pielietoti saņemtie dati, kur un kādā apmērā tie ir pieejami komersantiem, un uzklausīja komersantu pieredzi ar informācijas sniegšanu, viedokļus par datu un rādītāju lietderību uzņēmuma darbības analīzē, tarifu izvērtēšanā un salīdzināšanā ar citiem uzņēmumiem, ieteikumus attiecībā uz vācamajiem datiem un analizējamajiem un salīdzināmajiem rādītājiem.

Tikšanās mērķis - veicināt savstarpējo sapratni par to, kāpēc un kādi dati tiek pieprasīti, saprastu, kāpēc kādu daļu no tiem ir problemātiski iesniegt un kopīgi diskutētu, vai un kādus uzlabojumus būtu jāievieš datu vākšanas un analīzes procesā.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulators) ir institucionāli un funkcionāli neatkarīgs, pilntiesīgs, autonoms publisko tiesību subjekts, kas realizē sabiedrisko pakalpojumu regulēšanu enerģētikas, elektronisko sakaru, pasta, sadzīves atkritumu apsaimniekošanas un ūdenssaimniecības nozarēs saskaņā ar likumu "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" un regulējamo nozaru normatīvajiem aktiem. Regulators patstāvīgi pilda tam ar likumu nodotās funkcijas un savas kompetences ietvaros patstāvīgi pieņem lēmumus un izdod administratīvos aktus, kas ir saistoši konkrētiem sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un lietotājiem.

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam, saskaņā ar Regulatora padomes lēmumu Nr.1/14 "Vispārējās atļaujas, reģistrācijas un informācijas iesniegšanas noteikumi ūdenssaimniecības nozarē" un Regulatora padomes lēmumu Nr.1/42 "Informācijas iesniegšanas vispārīgie noteikumi" ir pienākums periodiski informēt Regulatoru par savu darbību un izmaiņām tajā.