ŪDEKA vērš juridisko personu uzmanību

Kopš 2016. gada Ventspilī pakāpeniski tiek veiktas izmaiņas līdzšinējā kārtībā ūdenssaimniecības jomā, lai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu, lietošanu, uzskaiti, norēķinus un citas ar jomu saistītas funkcijas atbilstoši spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam.

Šobrīd pašvaldības SIA ŪDEKA aktīvi veic darbu, lai pārslēgtu līgumus ar juridiskām personām, tādēļ informē, kādēļ tas nepieciešams un kādas ir būtiskākās lietas, kas jāņem vērā.

Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina, ka vienotas prasības ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai un lietošanai nosaka 2016. gadā spēkā stājušais jaunais Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums un vairāki uz tā pamata izdotie Ministru kabineta noteikumi, kā arī 2019. gadā spēkā stājušies Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi ūdenssaimniecības jomā.

Lai nodrošinātu normatīvajos aktos minētās prasības, līdz šim veikta pāreja uz jaunu norēķinu kārtību daudzdzīvokļu mājās, tiek turpināts darbs pie norēķinu kārtības izmaiņām un līgumu pārslēgšanu privātmāju īpašniekiem, kā arī aktīvi notiek darbs pie līgumu pārslēgšanas ar juridiskām personām (tas gan neattiecas uz tām juridiskajām personām, kuru īpašums ir dzīvoklis vai objekts daudzdzīvokļu mājā), jo esošajos līgumos nav iekļauti virkne nosacījumu, normu, aprēķinu metodikas u.c. punktu, ko līgumos paredz iekļaut jaunie tiesiskie akti.

Juridiskajām personām būtiskākās izmaiņas attiecas uz centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu saturu, īpaši tajos esošo piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām, kuras ir noteiktas ar jaunajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Šādu prasību – noteikt maksimāli pieļaujamas koncentrācijas – paredz Ministru kabineta noteikumi nr. 174, kas nosaka, ka centralizētajā kanalizācijas sistēmā drīkst novadīt notekūdeņus, kuri atbilst prasībām, kas vietējās pašvaldības saistošajos noteikumos noteiktas notekūdeņu sastāvam. Minētās prasības vietējā pašvaldība nosaka, pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja kā centralizētās kanalizācijas sistēmas uzturētāja izvērtējumu, ievērojot centralizētās kanalizācijas sistēmas projektēto jaudu, kā arī to, ka piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos nedrīkst pārsniegt normatīvajā aktā par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī noteikto maksimālo koncentrāciju parametrus, kas raksturo tipiskus sadzīves notekūdeņus. Iepriekš piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamās koncentrācijas tika noteiktas tikai pakalpojumu līgumos ar atsevišķu pielikumu.

Ar saistošo noteikumu prasībām var iepazīties pašvaldības SIA ŪDEKA mājaslapā www.udeka.lv, kā arī pašvaldības portālā www.ventspils.lv.

Līdz ar to juridiskām personām, īpaši tām, kuru notekūdeņu sastāvs varētu neatbilst tipiskiem sadzīves notekūdeņiem, ir jādomā par savas priekšattīrīšanas sistēmas uzstādīšanu vai sakārtošanu. Jo īpaši, ja pašvaldības SIA ŪDEKA tehnoloģiskās iekārtas brīdina par notekūdeņu satura problēmām, uzņēmumam ir tiesības pārbaudīt ar notekūdeņiem novadīto vielu piesārņojošās koncentrācijas un neatbilstību gadījumā notekūdeņus nepieņemt, kamēr piesārņojuma koncentrācija nav normas robežās, kā arī aprēķināt kompensāciju par parametru pārsniegšanu atbilstoši Ministru kabineta noteiktajai metodikai.

Savukārt centralizētās kanalizācijas sistēmas lietotājiem, kuru nekustamajos īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, vai cita darbība, kas rada notekūdeņus ar paaugstinātu tauku saturu, gada laikā no saistošo noteikumus stāšanās spēkā (līdz 2020. gada 6. aprīlim) kanalizācijas tīklā jāierīko tauku uztvērēji, ja tādi nav jau ierīkoti.

Tāpat juridiskām personām jāņem vērā, ka, līdzīgi kā pārējiem klientiem, saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu prasībām ir regulāri jāpaziņo savs saņemto ūdenssaimniecības pakalpojumu apmērs jeb patēriņš, deklarējot ūdens skaitītāju vai notekūdeņu mēraparāta rādījumus. Ja patēriņš netiek paziņots, tiek piemērots īpašuma vidējais patēriņš iepriekšējos divpadsmit mēnešos.

Ja rādījumi netiek paziņoti ilgāk kā trīs mēnešus pēc kārtas, tad saskaņā ar normatīvo regulējumu piegādātā ūdens daudzums jānosaka, ņemot vērā nominālo ūdens caurplūdumu caur ūdensvada ievadu 24 stundu režīmā, kas koriģēts ar līgumā noteikto ūdens plūsmas ātruma koeficientu, un dienu skaitu norēķinu periodā. Pēc šāda principa veikts patēriņa aprēķins parasti ir būtiski lielāks par faktisko vai vidējo patēriņu, tādēļ pašvaldības SIA ŪDEKA aicina šādas situācijas nepieļaut un radījumus paziņot regulāri.

Pašvaldības SIA ŪDEKA pakāpeniski sazinās ar visām juridiskajām personām un informē par līgumu pārslēgšanu, taču darbs notiek pakāpeniski un pamazām – sakarā ar laikietilpīgo līgumu pielikumu sagatavošanu.

 

Ar normatīvajiem aktiem var iepazīties šeit:

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums: https://likumi.lv/ta/id/275062-udenssaimniecibas-pakalpojumu-likums

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.5 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā” https://likumi.lv/ta/id/306039-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-ventspils-pilseta

Ministru kabineta noteikumi Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu”: https://likumi.lv/ta/id/281230-noteikumi-par-sabiedrisko-udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanu-un-lietosanu