Turpinās kanalizācijas tīklu inspekcijas ar dūmu ģeneratoru

Pašvaldības SIA ŪDEKA šoruden turpina veikt sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas ar dūmu ģeneratoru, lai atbilstoši normatīvajiem aktiem noteiktu vietas, kurās Ventspils centralizētajā kanalizācijas sistēmā neatļauti tiek novadīti lietus notekūdeņi. Uzņēmums vērš uzmanību, ka procesa laikā rodas sadūmojums gan uz ielas, gan privātās teritorijās, taču dūmi nav kaitīgi nedz videi, nedz cilvēku veselībai. 

Gadījumos, kad īpašumā konstatēts nelegāls pieslēgums, tā īpašniekam tiek nosūtīta informatīva vēstule par nepieciešamību noteiktā termiņā šo pieslēgumu likvidēt vai legalizēt – ierīkot atsevišķu lietus ūdens novadīšanas sistēmu vai noslēgt līgumu ar pašvaldības SIA ŪDEKA par lietus notekūdeņu novadīšanu sadzīves kanalizācijas tīklos un norēķiniem par šo pakalpojumu.

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr. 174 Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu lietus ūdeņu daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un to apjomu nosaka, izmantojot Latvijas būvnormatīvā LBN 223-15 Kanalizācijas būves iekļauto formulu. Ventspils pilsētā maksa par 1 kubikmetru ir tāda pati kā sadzīves kanalizācijai – 1,11 eiro par m3, bez PVN.

Nelegāli pieslēgumi – sistēmas pārslodze

Situācijā, kad lietusūdeņi tiek novadīti kopējā pilsētas kanalizācijas sistēmā, tie attiecīgi ir jāapsaimnieko tāpat kā sadzīves notekūdeņi, kas ietver to savākšanu, novadīšanu un attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās.

Pašvaldības SIA ŪDEKA lielāku lietavu laikā iepriekš novērojusi būtisku (līdz pat desmit reizēm lielāku nekā parasti) centralizētajā kanalizācijas sistēmā nonākušo notekūdeņu apjomu, kas rada pārslodzi kanalizācijas sūkņu stacijām un būtiskas problēmas to darbībā, jo tās nav projektētas šāda apjoma notekūdeņu pārsūknēšanai.

Ņemot vērā, ka uzņēmuma rīcībā nav pilnīgas informācijas par publiskajos un privātajos īpašumos ierīkotajām lietus ūdens novadīšanas sistēmām, pa kurām lietus ūdens nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā, pērn novembrī tika uzsāktas un šobrīd aktīvi turpinātas sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas.

Sadzīves kanalizācijas tīklu pārbaudes tiek veiktas, darba procesā izmantojot dūmu ģeneratoru, kas tiek pievienots sadzīves kanalizācijas akai un tiek aktivizēta dūmu ģenerēšana. Ja pēc dūmu ievades centralizētajā sistēmā tiek konstatēti dūmi privātā īpašumā, atkarībā no dūmu izvades vietas, tas var liecināt par nelegālu īpašuma lietus ūdeņu novadsistēmas pieslēgumu centralizētajai sistēmai.

Līdz š.g. 3. novembrim pārbaudes bija veiktas Žāžciemā, Gāliņciemā, Kurpniekciemā, Mācītājplacī un turpinājās – Kauškuļciemā. Tobrīd PSIA ŪDEKA Ūdensapgādes daļas speciālisti bija atklājuši kopumā 64 nelegālos pieslēgumus. 29 gadījumos īpašumā veikta pārbūvi un nelegālais pieslēgums likvidēts, 23 adresēs veikti grozījumi esošajā līgumā, lūdzot ikmēneša rēķinā iekļaut izmaksas par lietus kanalizācijas novadījumu, bet 12 gadījumos īpašnieki līdz šim nav atsaukušies. Aicinām iedzīvotājus, kuri saņem vēstules par nelegāliem pieslēgumiem, vērsties uzņēmumā un atrast piemērotāko risinājumu.

Pašvaldības SIA” ŪDEKA” vērš uzmanību, ka darba procesā sadūmojums var rasties gan no akām uz ielas, gan privātā īpašuma teritorijā. Protams, lieka piesardzība nekad nenāk par ļaunu, tomēr uzņēmums aicina objektīvi izvērtēt situāciju pirms vērsties operatīvajos dienestos, un norāda, ka kanalizācijas tīklu inspekcijās izmantotie dūmi ir bez smakas un nekādā ziņā nav kaitīgi nedz apkārtējai videi, nedz cilvēku veselībai.

Pēc minētās metodes apzinot ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, uzņēmums plāno novērst esošās problēmas notekūdeņu apsaimniekošanā lietus laikā, uzlabot lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu pilsētā, kā arī sakārtot uzskaiti un norēķinus par pilsētas tīklā novadītajiem lietus ūdens apjomiem.