Turpina reģistrēt decentralizētās kanalizācijas sistēmas

Pērn Ventspilī tika uzsākta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana vienotā datubāzē, kā to nosaka normatīvie akti. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka reģistrācija turpinās un aicina tos ventspilniekus, kuru īpašumā atrodas krājtvertne, septiķis vai notekūdēnu attīrīšakas iekārtas, kas nav pievienotas centralizētajai sistēmai, savlaicīgi vērsties uzņēmumā.

Ministru kabineta (MK) Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kā arī uz to pamata izdotie Ventspils pilsētas saistošie noteikumi paredz reģistru izveidot līdz 2021. gada beigām un līdz tam arī nodrošināt visu šo individuālo sistēmu atbilstību noteiktajām prasībām, līdz ar ko uzņēmums aicina reģistrāciju neatstāt uz pēdējo brīdi, lai pieteiktu laiks gadījumā, ja ir jāveic kādas darbības esošā risinājuma sakārtošanai.

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, jāvēršas ŪDEKAS Tehniskajā daļā un jāiesniedz īpašuma piederības apliecinošs dokuments un izbūvētās kanalizācijas sistēmas dokumentācija (ja tāda ir pieejama), kā arī jāaizpilda reģistrācijas iesniegums, norādot ziņas par īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu: (krājtvertne (izsmeļamā bedre), septiķis vai  rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta), deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu mājsaimniecībā; vai īpašumā ūdens patēriņa uzskaitei tiek izmantots ūdens patēriņa skaitītājs, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī; kā arī tehniska rakstura informāciju par attiecīgo decentralizēto kanalizācijas sistēmu.c.

Pēc nepieciešamās informācijas iesniegšanas ŪDEKA apsekos īpašumu un novērtēs decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību iesniegtajām ziņām un tās tehnisko stāvokli. Viena mēneša laikā no visu dokumentu un informācijas iesniegšanas īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pasākumi vēl jāveic, lai sistēma atbilstu MK noteikumu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā.

Neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru attiecīgajām instancēm būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu.

Stingrākas prasības noteiktas vides aizsardzības un iedzīvotāju veselības interesēs, jo neatbilstoši apsaimniekotas individuālās kanalizācijas sistēmas blīvi apdzīvotā teritorijā rada piesārņojuma risku, ietekmē ne vien virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, bet potenciāli arī dzeramā ūdens kvalitāti lokālajās ūdensapgādes sistēmās, radot nopietnus draudus cilvēku veselībai. Nereti no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattīrīti komunālie notekūdeņi tiek novadīti vidē vai nelegāli iepludināti centralizētajās kanalizācijas sistēmās.

Individuālo kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtība

Jaunais regulējums paredz apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji Ventspilī, tāpat kā citur mūsu valstī ievēro vienotas prasības.

Ja tiek lietots septiķis, tā izmantošana ir pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu kopā ar filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts–grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru laukiem u.c. Savukārt notekūdeņu krājtvertnei jābūt hermētiskai, un tā regulāri jāiztukšo.

Septiķu un krājtvertņu iztukšošanas biežums ir atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā nekustamajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpuma. Minimālais izvēšanas biežums – 1 reize gadā. Savukārt rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem reizi gadā (ja tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) paredzēts veikt iekārtu tehnisko apkopi.

Notekūdeņus un nosēdumus no septiķiem vai krājtvertnēm var savākt un izvest asenizators, kas šī pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies Ventspils pilsētas domē.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošie dokumenti, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti, kā arī nodrošina, ka asenizatoram nodotie notekūdeņi atbilst normatīvajiem aktiem.

Pašlaik Ventspilī tiek piedāvāti labvēlīgi nosacījumi, lai atvieglotu pieslēgšanās procesu centralizētajai sistēmai un pieslēguma izmaksas nebūtu jāsedz uzreiz:

  • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja vienkāršoti un bez maksas sagatavot visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. Salīdzinot ar citām pilsētām, kur šis process ir dārgs un ilgs (reizēm pat vairākus gadus), Ventspilī  dokumentācijas sakārtošana notiek operatīvi un iedzīvotājam praktiski neko neizmaksā.
  • ir iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu pieejama: http://udeka.lv/lv/decentralizetas-kanalizacijas-sistemas, kā arī Ventspils pašvaldības tīmekļvietnē. Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un pieslēgšanās iespējamām centralizētajai sistēmai var saņemt, vēršoties pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskajā daļā klātienē Talsu ielā 65 (2.stāvs), Ventspilī, kā arī zvanot uz tālruņa numuru 636 07286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv.