Stingrākas prasības īpašumiem, kas nav pieslēgti centralizētajai kanalizācijas sistēmai

Visas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā esošās individuālo notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, krājtvertnes un septiķi, kas nav pievienoti pilsētas centralizētai kanalizācijas sistēmai, ar 2019. gadu ir jāreģistrē vienotā datubāzē un tiem noteiktas jaunas apsaimniekošanas prasības. To paredz Ministru kabineta (MK) Nr. 384 "Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu", kas stājās spēkā 2017. gada 1. jūlijā, kā arī uz to pamata šogad aprīlī izdotie Ventspils pilsētas saistošie noteikumi.

Stingrākas prasības noteiktas vides aizsardzības un iedzīvotāju veselības interesēs, jo neatbilstoši apsaimniekotas individuālās kanalizācijas sistēmas blīvi apdzīvotā teritorijā rada piesārņojuma risku, ietekmē ne vien virszemes un pazemes ūdeņu kvalitāti, bet potenciāli arī dzeramā ūdens kvalitāti lokālajās ūdensapgādes sistēmās, radot nopietnus draudus cilvēku veselībai. Nereti no decentralizētajām kanalizācijas sistēmām neattīrīti komunālie notekūdeņi tiek novadīti vidē vai nelegāli iepludināti centralizētajās kanalizācijas sistēmās.

Noteikumi attiecas uz ikvienu ventspilnieku, kura māja, dzīvoklis vai vasaras namiņš atrodas pilsētas teritorijā un tie nav pieslēgti centralizētai kanalizācijas sistēmai, un notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3 diennaktī;
  • septiķus (rūpnieciski ražota vai individuāli izgatavota tvertne ar divām vai vairākām kamerām cilvēka radīto notekūdeņu un fekālo nogulšņu nostādināšanai ar pārplūdi vidē pēc nostādināšanas);

notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi.

 

Vienotais reģistrs

Ventspilī decentralizēto sistēmu reģistru veido un uztur pašvaldības SIA “ŪDEKA” (ŪDEKA), līdz ar ko uzņēmums vasaras sākumā izsludināja reģistrācijas uzsākšanu un iedzīvotājiem, uz kuriem tas attiecas, pakāpeniski izsūtīja vēstules ar aicinājumu ierasties uzņēmumā un sniegt ziņas par savu decentralizēto kanalizācijas sistēmu. Šādu īpašumu pilsētā kopā ir ap 700.

ŪDEKAS Tehniskās daļas speciālisti, kuri ikdienā strādā ar reģistra veidošanu, atzīst, ka cilvēku atsaucība pagaidām ir gausa un uz vēstuli reaģējuši un snieguši ziņas par savā īpašumā esošo sistēmu ir tikai 20% īpašnieku. Cilvēki nav pietiekami nopietni uztvēruši informāciju par izmaiņām un nesteidzas ar reģistrāciju un decentralizētās sistēmas sakārtošanu atbilstoši prasībām. ŪDEKA atgādina, ka saskaņā ar MK noteikumiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrs ir jāizveido līdz 2021. gada beigām, līdz tam arī īpašniekiem jānodrošina savu individuālo sistēmu atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

Neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru attiecīgajām instancēm būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu.

Kā reģistrēties?

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, jāvēršas ŪDEKAS Tehniskajā daļā un jāiesniedz īpašuma piederības apliecinošs dokuments un izbūvētās kanalizācijas sistēmas dokumentācija (ja tāda ir pieejama), kā arī jāaizpilda reģistrācijas iesniegums, norādot ziņas par īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu (krājtvertne (izsmeļamā bedre), septiķis vai  rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta), deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu mājsaimniecībā; vai īpašumā ūdens patēriņa uzskaitei tiek izmantots ūdens patēriņa skaitītājs, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī; kā arī tehniska rakstura informāciju par attiecīgo decentralizēto kanalizācijas sistēmu.c.

Pēc nepieciešamās informācijas iesniegšanas ŪDEKA apsekos īpašumu un novērtēs decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību iesniegtajām ziņām un tās tehnisko stāvokli. Viena mēneša laikā no visu dokumentu un informācijas iesniegšanas īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pasākumi vēl jāveic, lai sistēma atbilstu MK noteikumu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā.

Individuālo kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtība

Jaunais regulējums paredz apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji Ventspilī, tāpat kā citur mūsu valstī ievēro vienotas prasības.

Ja tiek lietots septiķis, tā izmantošana ir pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu kopā ar filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts–grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru laukiem u.c. Savukārt notekūdeņu krājtvertnei jābūt hermētiskai, un tā regulāri jāiztukšo.

Septiķu un krājtvertņu iztukšošanas biežums ir atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā nekustamajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpuma. Minimālais izvēšanas biežums – 1 reize gadā.

Savukārt rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem reizi gadā (ja tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) paredzēts veikt iekārtu tehnisko apkopi.

Notekūdeņus un nosēdumus no septiķiem vai krājtvertnēm var savākt un izvest asenizators, kas šī pakalpojuma sniegšanai ir reģistrējies Ventspils pilsētas domē.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošie dokumenti, kurā uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti, kā arī nodrošina, ka asenizatoram nodotie notekūdeņi atbilst normatīvajiem aktiem.

Pienākums pieslēgties centralizētajai sistēmai

ŪDEKA vērš uzmanību, ka šobrīd izstrādes stadijā ir MK noteikumu grozījumi, kas nosaka obligātu pienākumu tiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kas nebūs izpildījuši uzdevumu normatīvajiem aktiem atbilstoši sakārtot decentralizētās kanalizācijas sistēmas līdz 2021. gada beigām, ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās tāda ir ierīkota, līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina būt atsaucīgiem un interesēties par situāciju saistībā ar savu īpašumu!

Pašlaik Ventspilī tiek piedāvāti labvēlīgi nosacījumi, lai atvieglotu pieslēgšanās procesu un pieslēguma izmaksas nebūtu jāsedz uzreiz:

  • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja vienkāršoti un bez maksas sagatavot visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. Salīdzinot ar citām pilsētām, kur šis process ir dārgs un ilgs (reizēm pat vairākus gadus), Ventspilī  dokumentācijas sakārtošana notiek operatīvi un iedzīvotājam praktiski neko neizmaksā.
  • ir iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Aptuvenās vidējās pieslēguma izmaksas sastāda 70 EUR par izbūves metru, plus jāņem vērā situācija ar esošām iekšējām komunikācijām. Parasti, jo tuvāk māja ielai (esošajiem pilsētas tīkliem), jo lētākas pieslēgšanās izmaksas.

Visu par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu, ierodoties personīgi Talsu ielā 65, 2. stāvā, vai zvanot pa tālr. 63607286.

 

Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu pieejama: http://udeka.lv/lv/decentralizetas-kanalizacijas-sistemas, kā arī Ventspils pašvaldības tīmekļvietnē. Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un pieslēgšanās iespējamām centralizētajai sistēmai var saņemt, vēršoties pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskajā daļā klātienē Talsu ielā 65 (2.stāvs), Ventspilī, kā arī zvanot uz tālruņa numuru 636 07286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv.


Atgādinām, ka Ventspilī mērķtiecīgi tiek apgūti Eiropas Savienības fondu līdzekļi un īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts vairākās kārtās jau kopš 2000.gada, nodrošinot ar vien vairāk pisle'tas iedzīvotāju ar kvalitatīviem centralizētiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem. Pērn noslēdzās “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/005, kuras ietvaros tika veikti būvdarbi pavisam četros objektos - ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Mazā Priežu ielā un Uzvaras ielā, ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielā un kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielā. Savukārt Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbi uzsākti pērnajā martā un līdz oktobra sākumam tika veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana 1,4 km garumā, ūdensvada tīklu paplašināšana 1,1 km garumā, kā arī izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un atjaunots asfaltbetona segums virs kanalizācijas tīkliem. Robežu ielas būvdarbu rezultātā centralizētie kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieslēgumi nodrošināti 20 mājām pilsētas pusē, kā arī 9 mājām Ventspils novada pusē. Kopā Ventspilī centralizēti ūdenssaimneicības pakalpojumi nodrošināti jau 98,5% iedzīvotāju.