Stājušies spēkā Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi ūdenssaimniecības jomā

Š.g. 6.aprīlī stājušies spēkā jauni Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”, kas nosaka ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtību atbilstoši pastāvošajam tiesiskajam regulējumam.

 

Jaunie pilsētas saistošie noteikumi paredz kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei. Noteikumos ietvertas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kā arī brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības.

 

Saistošie noteikumi regulē ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību, decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, kā arī administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

Jaunais regulējums paredz arī apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji Ventspilī, tāpat kā citur mūsu valstī ievēro vienotas prasības. Ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst arī notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi.

Līdz ar jaunajiem noteikumiem stingrākas prasības ir arī asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem. Asenizatoriem būs jāreģistrējas Ventspils pilsētas pašvaldībā, jāatbilst virknei prasību, kā arī jāslēdz līgums ar speciāli izveidoto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu īpašniekiem par notekūdeņu un/vai nosēdumu pieņemšanu, kas Ventspils pilsētā ir pašvaldības SIA “ŪDEKA”.

Noteikumi attiecas uz ikvienu personu, kura Ventspils administratīvajā teritorijā izmanto centralizētos ūdenssaimniecības pakalpojumus vai decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu savākšanai savā īpašumā.

Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties Ventspils pilsētas domē, kā arī tie ir publicēti LR oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis. Tie pieeami arī šeit: SAISTOŠIE NOTEIKUMI

Iepriekšējie saistošie noteikumi bija spēkā kopš 1994.gada un 25 gadu laikā nebija grozīti, tādējādi tie bija kļuvuši nepilnīgi, kā arī neatbilda spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam. Nepieciešamību pēc jauniem saistošajiem noteikumiem nosaka pēdējo gadu laikā stājušies spēkā tādi jauni normatīvie akti kā Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums, Ministru kabineta noteikumi Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un lietošanu”, kā arī Ministru kabineta noteikumi Nr384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”.