Stājušies spēkā jauni Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi ūdenssaimniecības jomā

Š. g. 6. aprīlī stājās spēkā jauni Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā, kā rezultātā spēku zaudēja iepriekšējie 1994. gadā izdotie noteikumi, kuri 25 gadu laikā nebija grozīti.

Iepriekšējie noteikumi bija kļuvuši nepilnīgi, kā arī neatbilda spēkā esošajam normatīvajam regulējumam, t.sk. Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumam un saistošajiem MK noteikumiem, kas paredz galvenos jautājumus, kuri ietverami saistošajos noteikumos. Turklāt noteikumi tikai papildina jau pieminētos valsts normatīvos aktus.

Jaunie pilsētas saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā ūdenssaimniecības tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai sistēmai; centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā sistēmu piederības un uzturēšanas prasības, notekūdeņu novadīšanas centralizētajā kanalizācijas sistēmā prasības. Tāpat noteikumi nosaka sabiedriskā ūdenssaimniecības pakalpojuma līgumā ietveramos noteikumus, slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību; decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācijas, kontroles un uzraudzības kārtību, kā arī asenizatoru reģistrācijas kārtību.

Vai gaidāmas kādas būtiskas izmaiņas iedzīvotājiem?

Jaunie saistošie noteikumi attiecas uz visiem Ventspils iedzīvotājiem, taču būtiskas izmaiņas neizjutīs daudzdzīvokļu mājās dzīvojošie, ar kuriem jauni līgumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem noslēgti, stājoties spēkā jaunai norēķinu kārtībai 2016. gadā, un šajos līgumos ietvertas jaunajam tiesiskajam regulējumam atbilstošas prasības.

Galvenokārt izmaiņas skars privātmāju iedzīvotājus un juridiskās personas, ar kuriem savstarpēji noslēgtie līgumi par ūdenssaimniecības pakalpojumiem neatbilst pašlaik spēkā esošajai kārtībai par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu; decentralizēto kanalizācijas sistēmu lietotāji un asenizācijas pakalpojumu sniedzēji.

Kādas izmaiņas būs privātmāju iedzīvotājiem?

Ventspilī kopā ir ap 3000 privātmāju, kurās tiek izmantoti centralizētās ūdenssaimniecības pakalpojumi, un būtiskākās izmaiņas gaidāmas aptuveni 1/3 daļai no šīm privātmājām, kuru iedzīvotājiem pašlaik netiek izrakstīti rēķini un par saņemtajiem pakalpojumiem viņi norēķinās vienlaikus ar rādījumu deklarēšanu. Turpmāk šāda sistēma vairs nepastāvēs, un turpmāk šo māju iedzīvotājiem noteiktos datumos būs jāpaziņo skaitītāju rādījumi, pamatojoties uz kuriem pašvaldības SIA ŪDEKA izrakstīs rēķinus. Pašlaik plānots, ka rādījumus būs iespējams paziņot divējādi: elektroniski Klientu portālā www.klientiem.udeka.lv vai ierodoties personīgi kādā no ŪDEKAS Klientu daļām (Talsu ielā 65 vai Pils ielā 12) – šāda iespēja tiek piedāvāta klientiem, kuri nelieto interneta vietnes un ierodas norēķināties uz vietas klientu apkalpošanas vietās. Nākot apmaksāt iepriekšējā mēneša rēķinu, vienlaicīgi varēs nodot skaitītāju rādījumus.

Jaunā rādījumu paziņošanas un rēķinu saņemšanas kārtība stāsies spēkā TIKAI pēc savstarpējo līgumu pārslēgšanas, ko ŪDEKA plāno veikt pakāpeniski. Ar iedzīvotājiem, uz kuriem attiecas izmaiņas un ar kuriem ir nepieciešams pārslēgt līgumus, ŪDEKA sazināsies individuāli. Pašlaik iedzīvotājiem nekas būtisks nav jādara, vien jāseko līdzi informācijai.

Līgumi būs jāpārslēdz arī ar pārējām privātmājām, kurām skaitītāji atrodas akās, jo esošais līgums ir novecojis un neatbilst spēkā esošās normatīvās bāzes prasībām. Arī ar šo māju iedzīvotājiem uzņēmums sazināsies atsevišķi.

Kā jaunie noteikumi skars uzņēmumus?

Juridiskajām personām izmaiņas galvenokārt attiecas uz centralizētajā kanalizācijas sistēmā novadīto notekūdeņu saturu, īpaši tajos esošo piesārņojošo vielu maksimāli pieļaujamajām koncentrācijām, kuras ir noteiktas ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem. Savukārt centralizētās kanalizācijas sistēmas lietotājiem, kuru nekustamajos īpašumos tiek veikta sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana vai pārtikas produktu ražošana, vai cita darbība, kas rada notekūdeņus ar paaugstinātu tauku saturu, gada laikā no saistošo noteikumus stāšanās spēkā (līdz 2020. gada 6. aprīlim) kanalizācijas tīklā jāierīko tauku uztvērēji, ja tādi nav jau ierīkoti.

Pašlaik ŪDEKA gatavo jaunajam tiesiskajam regulējumam atbilstošus līgumprojektus, kurus pakāpeniski pārslēgs ar visām juridiskajām personām.

Ko noteikumi paredz attiecībā uz decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem?

Kā to paredz Ministru kabineta (MK) noteikumi nr. 384 Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu, vietējai pašvaldībai ir jāorganizē decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistra izveide un uzturēšana par pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām decentralizētajām kanalizācijas sistēmām.

Stājoties spēkā jaunajiem saistošajiem noteikumiem, Ventspils pilsētas pašvaldība deleģēja šo pienākumu veikt ŪDEKAI, kas plāno reģistrāciju uzsākt tuvāko mēnešu laikā.

Individuālo kanalizācijas sistēmu lietotājiem būs pienākums sniegt ziņas par mājsaimniecībā esošo decentralizēto sistēmu (krājtvertni, septiķi vai bioloģisko attīrīšanas iekārtu), aizpildot un iesniedzot ŪDEKĀ reģistrācijas iesniegumu (tas lejupielādei būs pieejams Ventspils pilsētas mājaslapā www.ventspils.lvŪDEKAS mājaslapā www.udeka.lv, kā arī pieejams ŪDEKAS Tehniskajā daļā, Talsu ielā 65, Ventspilī).

Par decentralizēto sistēmu reģistrēšanu tiks izplatīta atsevišķa skaidrojoša informācija. ŪDEKA aicina sekot līdzi informācijai.

Ar saistošajiem noteikumiem iespējams iepazīties Ventspils pilsētas domē, pašvaldības mājaslapā, kā arī ŪDEKASmājaslapā, tie publicēti arī LR oficiālajā izdevumā Latvijas Vēstnesis.

Jaunā rādījumu paziņošanas un rēķinu saņemšanas kārtība stāsies spēkā tikai pēc savstarpējo līgumu pārslēgšanas, ko ŪDEKA plāno veikt pakāpeniski.