Saskaņota projekta iesnieguma iesniegšana CFLA

14.oktobrī Ventspils pilsētas domes sēdē tika saskaņota pašvaldības SIA „ŪDEKA” plānotā investīciju projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” iesnieguma iesniegšana Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai (CFLA), kas pašvaldības SIA „ŪDEKA” jāizdara līdz š.g. 25. novembrim.

Projekta mērķis ir turpināt attīstīt pašvaldības SIA „ŪDEKA” sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību, nodrošināt kvalitatīvu dzīves vidi Ventspils aglomerācijas iedzīvotājiem, veicināt Eiropas Savienības direktīvas 91/271/EEK par komunālo notekūdeņu attīrīšanu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā.

Projekta ietvaros paredzēts izbūvēt ārējos kanalizācijas tīklus 2,16 km garumā un jaunu kanalizācijas sūkņu staciju ar jaudu 10 l/s, kā arī izbūvēt un pārbūvēt centralizētos ūdensapgādes tīklus kopā 1,6 km.

Projekta īstenošanas rezultātā iespēja pieslēgties centralizētajiem tīkliem tiks nodrošināta vēl 130 iedzīvotājiem, tādējādi kopējais Ventspils pilsētas iedzīvotāju īpatsvars, kuriem nodrošināti normatīvo aktu prasībām atbilstoši centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumu pieslēgumi, pēc projekta īstenošanas sastādīs jau 98,5% no kopējā iedzīvotāju skaita aglomerācijā (pašlaik – 98,3%).

Projekta programmā iekļautie objekti:

  • Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Robežu ielā no Graudu ielas līdz Rotas ielai, un jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas izbūve;
  • Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Mazās Priežu ielas posmā no Krustkalna ielas līdz nekustamajiem īpašumiem Ganību ielā 136 un Ganību ielā 138;
  • Ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielas posmā no Vidusceļa līdz nekustamajam īpašumam Zaķu ielā 21;
  • Kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielas posmā no Durbes ielas līdz nekustamajam īpašumam Tērvetes ielā 4/6;
  • Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Uzvaras ielas posmā no Muitas ielas līdz nekustamajam īpašumam Uzvaras ielā 5.

Atšķirībā no iepriekš realizētajām ūdenssaimniecības projekta kārtām, šoreiz no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda tiek segtas izmaksas par kanalizācijas ārējo inženiertīklu būvniecību un rekonstrukciju, bet netiek segtas ūdensvada tīkla paplašināšanas izmaksas, tādēļ, nemainot Ventspils praksi ielu būvniecību veikt pilnā apmērā, sakārtojot pilnībā gan apakšzemes komunikācijas, gan labiekārtojot virszemes infrastruktūru, pašvaldības SIA “ŪDEKA” ūdensvada tīklu paplašināšanu projektā iekļautajos būvniecības objektos veiks par saviem līdzekļiem.

Kopējas projekta izmaksas sastāda 870 330,35 EUR, t.sk. attiecināmās izmaksas Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir 335 472,00 EUR, PSIA “ŪDEKA” līdzfinansējums attiecināmām izmaksām – 172 891,26 EUR, neattiecināmām izmaksām – 210 918,02 EUR, PVN segšanai 151 049,07 EUR.

Projekta iesniegums pašvaldības SIA „ŪDEKA” ir jāiesniedz CFLA līdz š.g. 25. novembrim. Plānots, ka civiltiesisko līgumu ar projekta īstenošanas uzraugošo iestādi CFLA varētu noslēgt jau šogad, bet būvniecības un būvuzraudzības līgumus 2017. gada pavasarī, kad neilgi pēc tam varētu tikt uzsākti arī faktiskie būvdarbi. Projekta īstenošana plānota 60 mēnešus. 

Projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” tiks īstenots 2014. – 2020. gada ES struktūrfondu plānošanas perioda Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” ietvaros.