Pašvaldības SIA “ŪDEKA” turpinās sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas

Pērn novembra beigās pašvaldības SIA “ŪDEKA” uzsāka sadzīves kanalizācijas tīklu inspekcijas, lai noteiktu vietas pilsētā, kur centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus notekūdeņi. Nepilna mēneša laikā tika konstatēti 22 nelegāli pieslēgumi, pārbaudes tiks turpinātas arī šogad.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” jau ilgstoši lielāku lietavu laikā novēro būtisku centralizētajā kanalizācijas sistēmā nonākušo notekūdeņu apjomu, kas nav identificējams, tādējādi radušās aizdomas, ka uzņēmuma rīcībā nav pilnīga informācija par visām publiskajos un privātajos īpašumos ierīkotajām lietus ūdens novadīšanas sistēmām, pa kurām lietus ūdens nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā. Šāds notekūdeņu apjoma palielinājums lietavu laikā rada būtiskas problēmas uzņēmumam, jo esošās sūkņu stacijas nav paredzētas lietus ūdeņu pārsūknēšanai, tādēļ uzsāktās inspekcijas tiks turpinātas arī šogad.

Pārbaudes tiek veiktas, pieslēdzot dūmu ģeneratoru sadzīves kanalizācijas akai un aktivizējot dūmu ģenerēšanu. Ja pēc dūmu ievades centralizētajā sistēmā tiek konstatēti dūmi privātā īpašumā, atkarībā no dūmu izvades vietas, tas var liecināt par īpašuma lietus ūdeņu novadsistēmas pieslēgumu centralizētajai sistēmai.

Apzinot visus šādus ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus, plānots novērst esošās problēmas notekūdeņu apsaimniekošanā lietus laikā, uzlabot lietus ūdens apsaimniekošanas sistēmu pilsētā, kā arī sakārtot uzskaiti un norēķinus par pilsētas tīklā novadītajiem lietus ūdens apjomiem.

Gadījumos, kad īpašumā konstatēts nelegāls pieslēgums, tā īpašniekam tiek nosūtīta informatīva vēstule par nepieciešamību noteiktā termiņā šo pieslēgumu likvidēt – ierīkot atsevišķu lietus ūdens novadīšanas sistēmu, vai noslēgt līgumu ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” par lietus notekūdeņu novadīšanu sadzīves kanalizācijas tīklos un norēķiniem par šo pakalpojumu.

Atbilstoši MK noteikumiem Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” lietus ūdeņu daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un to apjomu nosaka, izmantojot Latvijas būvnormatīvā LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” iekļauto formulu. Maksa par 1 kubikmetru būs tāda pati kā sadzīves kanalizācijai – 1,11 eiro par m3, bez PVN