Pašvaldības SIA “ŪDEKA” testē dūmu ģeneratoru

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” tehnisko speciālistu rīcībā nonākusi īpaša iekārta – dūmu ģenerators, ar kuras palīdzību plānots noteikt vietas, kur centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti lietus notekūdeņi.

Sakārtota lietus ūdens kanalizācijas sistēma ir būtisks nosacījums, lai pilsētā un privātajos īpašumos nokrišņu laikā un atkusnī neveidotos lielas peļķes un plūdi, kā arī, lai liekais ūdens neuzkrātos gruntsūdeņu līmenī un negatīvi neietekmētu ēku pamatu stabilitāti.

Atkarībā no īpašuma veida un lokācijas ir vairāki lietus kanalizācijas novadīšanas risinājumi, kā un kur liekais ūdens tiek novadīts. Gadījumā, ja īpašumā nav ierīkota nodalīta sistēma sadzīves notekūdeņu un lietus notekūdeņu novadīšanai pa diviem atsevišķiem cauruļvadiem, tad centralizētajā kanalizācijas sistēmā kopā ar sadzīves notekūdeņiem tiek savākti arī lietus notekūdeņi.

Šādā gadījumā atbilstoši MK noteikumiem Nr.174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” lietus ūdeņu daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un to apjomu nosaka, izmantojot Latvijas būvnormatīvā LBN 223-15 “Kanalizācijas būves” iekļauto formulu.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” lielāku lietavu laikā ir novērojusi būtisku centralizētajā kanalizācijas sistēmā nonākušo notekūdeņu apjomu, kas nav identificējams, tādējādi radušās aizdomas, ka uzņēmuma rīcībā nav pilnīga informācija par visām publiskajos un privātajos īpašumos ierīkotajām lietus ūdens novadīšanas sistēmām, pa kurām lietus ūdens nonāk centralizētajā kanalizācijas sistēmā.

Ar dūmu ģeneratora palīdzību plānots identificēt šādus ūdenssaimniecības pakalpojuma lietotājus, lai varētu sakārtot uzskaites un norēķinu sistēmu arī par lietus notekūdeņu apsaimniekošanu.

Pārbaude tiek veikta, pieslēdzot dūmu ģeneratoru sadzīves kanalizācijas akai un aktivizējot dūmu ģenerēšanu. Ja pēc dūmu ievades centralizētajā sistēmā tiek konstatēti dūmi privātā īpašumā, atkarībā no dūmu izvades vietas, tas var liecināt par īpašuma lietus ūdeņu novadsistēmas pieslēgumu centralizētajai sistēmai.

Līdz šim veiktās pārbaudes devušas labus rezultātus, atklājot vairākas vietas privātajā sektorā, kur īpašumā radušies lietus notekūdeņi tiek novadīti kopējā sadzīves kanalizācijas tīklā. Pašlaik iekārta uzņēmuma rīcībā ir uz laiku, tomēr ja arī turpmākie testēšanas rezultāti būs veiksmīgi, uzņēmums apsvērs iespēju šādu iekārtu iegādāties arī savā īpašumā.