Par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu

Pirms gada Ventspilī tika uzsākta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana vienotā datubāzē, kā to nosaka normatīvie akti. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka reģistrācija turpinās, un aicina tos ventspilniekus, kuru īpašumā atrodas krājtvertne, septiķis vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas nav pievienotas centralizētajai sistēmai, savlaicīgi vērsties uzņēmumā.

 

Ministru kabineta (MK) 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kā arī uz to pamata izdotie Ventspils pilsētas saistošie noteikumi paredz reģistru izveidot līdz 2021. gada beigām un līdz tam arī nodrošināt visu šo individuālo sistēmu atbilstību noteiktajām prasībām. Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina reģistrāciju neatstāt uz pēdējo brīdi, lai pietiktu laika gadījumā, ja ir jāveic kādas darbības esošā risinājuma sakārtošanai.

Kā reģistrēšana tiek organizēta

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, jāvēršas “ŪDEKAS” Tehniskajā daļā un:

  • jāiesniedz īpašuma piederību apliecinošs dokuments un izbūvētās kanalizācijas sistēmas dokumentācija (ja tāda ir pieejama);

  • jāaizpilda reģistrācijas iesniegums, norādot ziņas par īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu: (krājtvertne (izsmeļamā bedre), septiķis vai  rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta), deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu mājsaimniecībā; vai īpašumā ūdens patēriņa uzskaitei tiek izmantots ūdens patēriņa skaitītājs, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī;

  • jāsniedz tehniska rakstura informācija par attiecīgo decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

Pēc nepieciešamās informācijas iesniegšanas “ŪDEKA” apsekos īpašumu un novērtēs decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību iesniegtajām ziņām un tās tehnisko stāvokli. Viena mēneša laikā no visu dokumentu un informācijas iesniegšanas brīža īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pasākumi vēl jāveic, lai sistēma atbilstu MK noteikumu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā.

Neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru attiecīgajām instancēm būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu.

Individuālo kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanas kārtība

Regulējums paredz apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji Ventspilī, tāpat kā citur mūsu valstī ievēro vienotas prasības.

Ja tiek lietots septiķis, tā izmantošana ir pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu kopā ar filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts–grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru laukiem u.c. Savukārt notekūdeņu krājtvertnei jābūt hermētiskai, un tā regulāri jāiztukšo.

Septiķu un krājtvertņu iztukšošanas biežums ir atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā nekustamajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpuma. Minimālais izvešanas biežums ir viena reize gadā. Savukārt rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem reizi gadā (ja tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) paredzēts veikt iekārtu tehnisko apkopi.

Notekūdeņus un nosēdumus no septiķiem vai krājtvertnēm var savākt un izvest asenizators, kas šī pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēts Ventspils pilsētas domē.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošie dokumenti, kuros uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti. Tāpat sistēmas īpašniekam jānodrošina, ka asenizatoram nodotie notekūdeņi atbilst normatīvajiem aktiem.   

Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu pieejama šeit, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē. Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un pieslēgšanās iespējām centralizētajai sistēmai var saņemt, vēršoties pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskajā daļā: tālrunis 63607286, e-pasts: udeka@ventspils.lv vai arī klātienē Talsu ielā 65, Administrācijas telpās, 2. stāvā. Ierodoties pie Administrācijas ieejas, aicinām pieteikt vizīti pa tālruni 63607286.