Kvalitātes vadības sistēma veiksmīgi pārsertificēta

Pagājušajā nedēļā pašvaldības SIA “ŪDEKA” saņēmusi apliecinājumu par kvalitātes vadības sistēmas veiksmīgu pārsertificēšanu visām uzņēmuma procedūrām un procesiem atbilstoši jaunās ISO 9001:2015 standarta versijas prasībām.

Jau pagājušajā gadā pašvaldības SIA “ŪDEKA” pieņēma lēmumu pārsertificēt šobrīd spēkā esošo uzņēmuma kvalitātes vadības sistēmu, kas izstrādāta saskaņā ar standartu LVS EN ISO 9001:2008 un tika ieviesta uzņēmumā 2006.gadā, uz jauno standarta versiju LVS EN ISO 9001:2015, līdz ar to 2017.gada septembrī pašvaldības SIA “ŪDEKA” tika uzsākts darbs pie visu kvalitātes vadības sistēmas dokumentu un procesu aktualizēšanas atbilstoši jaunajām prasībām, pārskatot veidlapu un reģistru saturu, aktualizējot nolikumus, izstrādājot instrukcijas un procesu aprakstus un veicot citas nepieciešamās darbības.

Jaunajā standarta versijā būtisks akcents tiek likts uz procesu risku apzināšanu un to izvērtēšanu, tāpēc pašvaldības SIA “ŪDEKA” veikusi iespējamo risku noteikšanu, to novērtēšanu, kā arī identificējusi pasākumus, kas būtu veicami to mazināšanai vai novēršanai. Visi būtiskie iespējamie riski sagrupēti (finansiālie, vides piesārņojuma riski, pakalpojumu kvalitātes riski, sistēmu ekspluatācijas un uzturēšanas riski, personāla riski un juridiskie riski) un apskatīti gan iekšējie, gan ārējie riski katrā konkrētā grupā. Tāpat noteiktas riska iestāšanās sekas, pasākumi to mazināšanai un atbildīgie par riska kontroli.

Pārsertificēšanas auditu veica SIA “DNV GL Latvia” un vadības sanāksmē no auditoriem tika saņemts apstiprinājums, ka uzņēmums pilnībā pārgājis uz jauno kvalitātes vadības standartu.

ISO standarti nosaka principus, kādi jāievēro, lai uzņēmums sasniegtu izvirzītos mērķus, uzlabotu jau esošo vadības sistēmu, nodrošinātu dokumentu un to aprites drošību, palīdzētu saskatīt kļūdas un noteiktu īsto virzienu uzņēmuma attīstībai.

Kvalitātes vadības sistēma ir reāls atbalsts uzņēmuma politikas un mērķu īstenošanā un, pateicoties sakārtotajiem procesiem un pārdomāti organizētajam ikdienas darbam, pašvaldības SIA “ŪDEKA” var radīt kvalitatīvu gala produktu un nodrošināt augstus apkalpošanas standartus saviem klientiem.