Izstrādes stadijā grozījumi MK noteikumos saistībā ar decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu

Jau esam informējuši, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem Ventspilī sākot ar 2019. gadu ir jauni pienākumi saskaņā ar Ministru kabineta (MK) noteikumiem Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kā arī Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”. Vēršam uzmanību, ka šobrīd izstrādes stadijā ir minēto MK noteikumu grozījumi, kuros noteikumu 18.punkts izteikts jaunā redakcijā, nosakot pienākumu tiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kas nebūs izpildījuši uzdevumu normatīvajiem aktiem atbilstoši sakārtot decentralizētās kanalizācijas sistēmas 18.punktā noteiktajā termiņā, ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai, ja īpašumam piegulošās ielas vai ceļa robežās tāda ir ierīkota līdz 2023. gada 31. decembrim.

Noteikumu projektā noteiktais pienākums pieslēgties centralizētajai kanalizācijas sistēmai attiektos tikai uz tiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri līdz 2021. gada 31. decembrim nebūs nodrošinājuši, ka decentralizētā kanalizācijas sistēma atbilst normatīvo aktu prasībām. Ņemot vērā, ka tās decentralizētās kanalizācijas sistēmas, kas netiek atbilstoši ekspluatētas, rada vides piesārņojumu, kā arī draudus cilvēka veselībai, noteikumu projekts veicinās vides piesārņojuma riska samazinājumu. Blīvi apdzīvotās teritorijās neatbilstoši ekspluatētas decentralizētās kanalizācijas sistēmas var veicināt piesārņojuma noplūšanu lokālajā dzeramā ūdens ņemšanas avotā, kas var radīt nopietnu apdraudējumu cilvēka veselībai. Prasīt izveidot pieslēgumu varēs arī tikai tiem īpašniekiem, kuru nekustamā īpašuma pieguļošajā ielā vai ceļā (iela vai ceļš, kas tieši robežojas ar nekustamo īpašumu) ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma. Līdz ar to šāda kārtība obligāti izveidot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai ir samērīga, jo tā neattiektos uz tiem decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri godprātīgi pilda savus pienākumus un apsaimnieko decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saskaņā ar noteikumu projektu pieslēgums centralizētajai kanalizācijas sistēmai būtu jāizveido līdz 2023. gada 31. decembrim.

Ar normatīva akta projektu/anotāciju var iepazīties šeit: http://www.varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/normativo_aktu_projekti_vides_aizsardzibas_joma/?doc=27795

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina tos ventspilniekus, kuru īpašums atrodas Ventspils pilsētas administratīvajā teritorijā un tas nav pieslēgts centralizētajai kanalizācijas sistēmai vai arī nav tehnisku iespēju to izdarīt, tiklīdz ir saņemts rakstisks uzaicinājums pasta kastītē, ierasties pašvaldības SIA “ŪDEKA” un reģistrēties vienotajā sistēmā, kā arī savlaicīgi noskaidrot, kādi pasākumi jāveic, lai esošā sistēma atbilstu MK noteikumos noteiktajām prasībām.

Vienlaikus aicinām ņemt vērā gaidāmos grozījumus MK noteikumos un izvērtēt, vai ieguldījumus, kas vairumā gadījumu radīsies decentralizēto sistēmu īpašniekiem, lai sakārtotu sistēmas atbilstoši noteikumu prasībām, lietderīgāk nebūtu izlietot pievienojot savu īpašumu centralizētajai sistēmai.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” aicina būt atsaucīgiem un interesēties par situāciju saistībā ar savu īpašumu!

Pašlaik Ventspilī tiek piedāvāti labvēlīgi nosacījumi, lai atvieglotu pieslēgšanās procesu un pieslēguma izmaksas nebūtu jāsedz uzreiz:

  • sadarbībā ar pašvaldību ir rasta iespēja vienkāršoti un bez maksas sagatavot visu nepieciešamo tehnisko dokumentāciju. Salīdzinot ar citām pilsētām, kur šis process ir dārgs un ilgs (reizēm pat vairākus gadus), Ventspilī  dokumentācijas sakārtošana notiek operatīvi un iedzīvotājam praktiski neko neizmaksā.
  • ir iespēja pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu pieejama: http://udeka.lv/lv/decentralizetas-kanalizacijas-sistemas, kā arī Ventspils pašvaldības tīmekļvietnē.

Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un pieslēgšanās iespējamām centralizētajai sistēmai var saņemt, vēršoties pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskajā daļā klātienē Talsu ielā 65 (2.stāvs), Ventspilī, kā arī zvanot uz tālruņa numuru 636 07286 vai rakstot vēstuli uz e-pasta adresi udeka@ventspils.lv.

 

Saistošie normatīvie akti:

Ministru kabineta noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”: https://likumi.lv/doc.php?id=291947

Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”: https://www.ventspils.lv/files/dokumenti/2019/sn_nr_5_udenssaimniecibas-pakalpojumu-sniegsanas-un-lietosanas-kartiba-(1).pdf