B kategorijas piesārņojošās darbības atļaujas sabiedriskā apspriešana

Pašvaldības SIA "ŪDEKA", reģ.Nr. 41203000983, juridiskā adrese: Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602, ir sagatavojusi un iesniegusi iesniegumu VVD par B kategorijas piesārņojošās darbības atļauju.

B kategorijas piesārņojošās darbības esošās atļaujas pārskatīšanu un atjaunošanu.

Paredzētās piesārņojošās darbības vieta - Ventspils pilsētas notekūdeņu attīrīšanas ietaises, Dzintaru iela 52A, Ventspils, LV-3602.

Darbības sfēra: Centralizētie kanalizācijas pakalpojumi.

 

Ar iesniegumā ietverto informāciju iespējams iepazīties:

- Pašvaldības SIA "ŪDEKA", Ventspilī, Talsu ielā 65, Administrācijas ēkā 2.stāvā pie biroja vadītājas, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 12.00 un no plkst. 13.00 līdz 17.00, tālr. 63661495, mājas lapā http://www.udeka.lv ;

- Ventspils pilsētas domē, Jūras ielā 36, 23.kabinetā Ventspilī, darba dienās;

- VVD Ventspils reģionālās vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, darba dienās;

- Internetā Valsts vides dienesta mājas lapā http://www.vvd.gov.lv/sabiedribas-lidzdaliba/iesniegumi-un-informativie-pazinojumi-/a-un-b-atlauju-iesniegumi/?company_name=&pollution_category=&pollution_id=&org_id=3&app_date_from=&app_date_to=&perm_date_from=&perm_date_to=&s=1

 

Sabiedriskās apspriešanas sēde notiks 2018.gada 18.aprīlī plkst. 17.30, Pašvaldības SIA “ŪDEKA”,Ventspils, Talsu ielā 65, Administrācijas ēkas 2. stāva zālē.

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt VVD Ventspils reģionālā vides pārvaldē, Dārzu ielā 2, Ventspilī, 30 dienu laikā pēc šī paziņojuma publicēšanas.

Par atļaujas izsniegšanu atbildīga VVD Ventspils reģionālā vides pārvalde, Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601.