Atgādinājums decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem

Pērn Ventspilī tika uzsākta decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšana vienotā datubāzē, kā to nosaka normatīvie akti. Pašvaldības SIA ŪDEKA atgādina, ka reģistrācija turpinās, un aicina tos ventspilniekus, kuru īpašumā atrodas krājtvertne, septiķis vai notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kas nav pievienotas centralizētajai sistēmai, vērsties uzņēmumā.

PSIA ŪDEKA pagājušajā gadā un šogad gan rakstiski, gan telefoniski informējusi tos ventspilniekus, kuru īpašumā esošā sistēma būtu reģistrā iekļaujama. Liela daļa sistēmu jau reģistrētas, taču nereti ir arī gadījumi, kad īpašnieks vai nu nereaģē, vai arī sazinājies ar ŪDEKU, taču pēc uzņēmuma sniegtās informācijas par tālāk veicamajām darbībām jautājuma risināšana apstājusies. 

ŪDEKA atgādina, ka Ministru kabineta (MK) 2017. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu” paredz reģistru izveidot līdz 2021. gada 31. decembrim un līdz tam arī nodrošināt visu šo individuālo sistēmu atbilstību noteiktajām prasībām (piemēram, lai esošā krājtvertne vai bioloģiskās attīrīšanas iekārta ir hermētiska). Uzņēmums aicina reģistrāciju neatstāt uz pēdējo brīdi, lai pietiktu laika gadījumā, ja ir jāveic kādas darbības esošā risinājuma sakārtošanai. Savlaicīga neiekļaušanās vienotajā decentralizēto kanalizācijas sistēmu uzskaitē tiks kvalificēta kā administratīvais pārkāpums, par kuru attiecīgajām instancēm būs tiesības sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un lemt par soda piemērošanu. Tāpat, ja sistēmas iekļaušana reģistrā nebūs notikusi līdz minētajam laikam, gadījumā, ja piegulošās ielas vai ceļa robežās ir ierīkota centralizētā kanalizācijas sistēma, decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums būs līdz 2023. gada 31. decembrim ierīkot pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

 

Par reģistrēšanas kārtību

Lai reģistrētu decentralizēto kanalizācijas sistēmu, jāvēršas ŪDEKAS Tehniskajā daļā un:

  • jāiesniedz īpašuma piederību apliecinošs dokuments un izbūvētās kanalizācijas sistēmas dokumentācija (ja tāda ir pieejama);
  • jāaizpilda reģistrācijas iesniegums, norādot ziņas par īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu: (krājtvertne (izsmeļamā bedre), septiķis vai rūpnieciski izgatavota notekūdeņu attīrīšanas iekārta), deklarēto un faktiski dzīvojošo iedzīvotāju skaitu mājsaimniecībā; vai īpašumā ūdens patēriņa uzskaitei tiek izmantots ūdens patēriņa skaitītājs, esošo vai prognozējamo ūdens patēriņu mēnesī;
  • jāsniedz tehniska rakstura informācija par attiecīgo decentralizēto kanalizācijas sistēmu.

Pēc nepieciešamās informācijas iesniegšanas ŪDEKA apsekos īpašumu un novērtēs decentralizētās kanalizācijas sistēmas atbilstību iesniegtajām ziņām un tās tehnisko stāvokli. Viena mēneša laikā no visu dokumentu un informācijas iesniegšanas brīža īpašnieks saņems sava īpašuma decentralizētās kanalizācijas sistēmas reģistrācijas paziņojumu vai arī atteikumu ar informāciju, kādi pasākumi vēl jāveic, lai sistēma atbilstu MK noteikumu prasībām un to varētu iekļaut vienotajā reģistrā.

 

Par individuālo kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu

Regulējums paredz apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji Ventspilī, tāpat kā citur mūsu valstī ievēro vienotas prasības.

Ja tiek lietots septiķis, tā izmantošana ir pieļaujama tikai vienlaikus ar speciāli ierīkotu infiltrācijas sistēmu kopā ar filtrācijas laukiem, apakšzemes filtrējošām drenām, smilts–grants filtriem, filtrācijas grāvjiem vai filtrācijas akām, niedru laukiem u.c. Savukārt notekūdeņu krājtvertnei jābūt hermētiskai, un tā regulāri jāiztukšo.

Septiķu un krājtvertņu iztukšošanas biežums ir atkarīgs no ūdens patēriņa konkrētajā nekustamajā īpašumā un decentralizētās kanalizācijas sistēmas iekārtas tilpuma. Minimālais izvešanas biežums ir viena reize gadā. Savukārt rūpnieciski izgatavotu notekūdeņu attīrīšanas iekārtu īpašniekiem reizi gadā (ja tehniskajā dokumentācijā nav noteikts citādi) paredzēts veikt iekārtu tehnisko apkopi.

Notekūdeņus un nosēdumus no septiķiem vai krājtvertnēm var savākt un izvest asenizators, kas šī pakalpojuma sniegšanai ir reģistrēts Ventspils pilsētas domes asenizatoru reģistrā. Reģistrs pieejams Ventspils pilsētas domes mājaslapas www.ventspils.lv sadaļā “Asenizatoru reģistrācija”.

Decentralizētās kanalizācijas sistēmas īpašniekam vismaz divus gadus jāglabā pakalpojumu saņemšanas darījumu apliecinošie dokumenti, kuros uzrādīta pakalpojumu sniegšanas adrese, dati par savākto notekūdeņu daudzumu, pakalpojumu sniegšanas datums un asenizatora rekvizīti. Tāpat sistēmas īpašniekam jānodrošina, ka asenizatoram nodotie notekūdeņi atbilst normatīvajiem aktiem.   

Detalizēta informācija par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu pieejama vietnē www.udeka.lv, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldības tīmekļvietnē. Papildu informāciju par decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrēšanu un pieslēgšanās iespējām centralizētajai sistēmai var saņemt, vēršoties pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehniskajā daļā: tālrunis 63607286, e-pasts udeka@ventspils.lv vai arī klātienē Talsu ielā 65, Administrācijas telpās, 2. stāvā. Ierodoties pie Administrācijas ieejas, aicinām pieteikt vizīti pa tālruni 63607286. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju valstī, stingri aicinām nedoties uz uzņēmumu, ja ir aizdomas par elpceļu saslimšanu vai arī jāatrodas karantīnā vai pašizolācijā!