Arī Ventspilī šogad uzsāks decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrāciju

Ventspilī, tāpat kā citās pilsētās, šogad būs jāuzsāk decentralizēto kanalizācijas sistēmu reģistrācija

2017. gada 1.jūlijā spēkā stājās LR VARAM izstrādātie MK noteikumi Nr. 384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”, kas paredz iedzīvotājiem, kuru nekustamais īpašums nav pievienots centralizētajai kanalizācijas sistēmai, sākot ar 2019.gadu reģistrēt savā īpašumā esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu vienotā reģistrā.

Jaunais regulējums attiecas uz visām pašvaldībām Latvijā, tādēļ Ventspils pilsētas dome kopā ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” šobrīd strādā pie Ventspils pilsētas pašvaldības saistošo noteikumu izstrādes un visu nepieciešamo dokumentu sagatavošanas decentralizēto sistēmu reģistrācijas uzsākšanai.

Lai mazinātu vides piesārņojumu un neradītu draudus cilvēku veselībai, ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem jānosaka arī decentralizētajās sistēmās uzkrāto notekūdeņu minimālais izvešanas biežums, to kontroles un uzraudzības kārtība, kā arī asenizatoru reģistrēšanas kārtība un prasību minimums asenizatoriem (pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina notekūdeņu un nosēdumu savākšanu un izvešanu no decentralizētajām sistēmām).

Ventspils pilsētā jaunais regulējums attiecas uz aptuveni 10% no visiem privātīpašumiem, kurus ir iespēja pievienot centralizētajai kanalizācijas sistēmai. Šo īpašumu īpašniekiem pēc attiecīga uzaicinājuma saņemšanas būs jāreģistrē sava decentralizētā kanalizācijas sistēma vienotā reģistrā; līdz 2021.gada beigām jānodrošina sistēmas atbilstība normatīvajos aktos noteiktajām tehniskajām prasībām, kā arī turpmāk jāievēro noteikta decentralizētās sistēmas apsaimniekošanas kārtība.

Informācija par reģistrācijas uzsākšanu tiks publicēta vietējos plašsaziņas līdzekļos, kā arī nogādāta personīgi tiem īpašniekiem, uz kuriem tā attiecas.

Jaunā kārtība attiecas uz decentralizētajām kanalizācijas sistēmām (sarunvalodā – nosēdbedres, asenizācijas bedres), kurās notekūdeņu savākšanai vai attīrīšanai izmanto:

  • septiķus;
  • notekūdeņu krājtvertnes, kurās uzkrājas neattīrīti notekūdeņi, septisko tvertņu dūņas, fekālijas vai kanalizācijas sistēmu tīrīšanas atkritumi;
  • rūpnieciski izgatavotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas, kuras attīrītos notekūdeņus novada vidē un kuru kopējā jauda ir mazāka par 5 m3/diennaktī.

Iepazīties ar MK noteikumiem Nr. 384 var šeit: https://likumi.lv/doc.php?id=291947

 

Īstais laiks pievienoties pilsētas tīklam

Ventspilī mērķtiecīgi tiek apgūti Eiropas Savienības fondu līdzekļi un īstenots ūdenssaimniecības attīstības projekts vairākās kārtās jau kopš 2000.gada. Pērn noslēdzās “Ūdenssaimniecības attīstība Ventspilī, VI kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/005, kuras ietvaros tika veikti būvdarbi pavisam četros objektos - ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana/pārbūve Mazā Priežu ielā un Uzvaras ielā, ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana Zaķu ielā un kanalizācijas tīklu paplašināšana Tērvetes ielā. Savukārt Robežu ielas posmā no Graudu līdz Rotas ielai ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanas būvdarbi uzsākti pērnajā martā un līdz oktobra sākumam tika veikta kanalizācijas tīklu paplašināšana 1,4 km garumā, ūdensvada tīklu paplašināšana 1,1 km garumā, kā arī izbūvēta jauna kanalizācijas sūkņu stacija un atjaunots asfaltbetona segums virs kanalizācijas tīkliem. Robežu ielas būvdarbu rezultātā centralizētie kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojumu pieslēgumi nodrošināti 20 mājām pilsētas pusē, kā arī 9 mājām Ventspils novada pusē.

Ūdenssaimniecības attīstības projektos 2014.-2020.gada Eiropas Savienības struktūrfondu plānošanas periodā ir ne tikai jāizbūvē jauni kanalizācijas un ūdensvada tīkli, bet arī jāsasniedz noteikti projekta mērķi jeb sasniedzamie rādītāji, t.i. pie izbūvētiem kanalizācijas tīkliem ir jāpieslēdz mājsaimniecības ar 130 iedzīvotājiem un tas jāveic 5 gadu laikā no projekta uzsākšanas. Līdz ar to faktiski projekts noslēgsies līdz ar šī mērķa sasniegšanu, bet tam jārealizējas ne vēlāk kā līdz 2022.gada martam.

Pašvaldības SIA “ŪDEKA” atgādina, ka, lai motivētu un atvieglotu pieslēgšanās procesu, sadarbībā ar pašvaldību ventspilniekiem tiek piedāvāta tehniskās dokumentācijas sagatavošana bez maksas, kā arī uzņēmums piedāvā pieslēguma izbūves darbu izmaksas segt pa daļām ar termiņu līdz diviem gadiem.

Visu par pieslēgumiem var noskaidrot, sazinoties ar pašvaldības SIA “ŪDEKA” Tehnisko daļu, ierodoties personīgi Talsu ielā 65, 2. stāvā, vai zvanot pa tālr. 63607286.

Kopā ar uzņēmuma speciālistiem tiks atrasts vispiemērotākais risinājums iedzīvotāja vajadzībām un iespējām!