Apstiprināti jauni Ventspils pilsētas saistošie noteikumi ūdenssaimniecības jomā

Ceturtdien, 14.martā Ventspils pilsētas domes sēdē tika apstiprināti jauni Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi “Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Ventspils pilsētā”.

Noteikumi paredz kārtību, kādā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli un būves tiek pievienotas centralizētajai sistēmai, tai skaitā prasības komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvei. Noteikumos ietvertas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības prasības, tai skaitā prasības notekūdeņu novadīšanai centralizētajā kanalizācijas sistēmā, kā arī brīvkrānu un ugunsdzēsības ierīču lietošanas un aizsardzības prasības.

Saistošie noteikumi regulē arī ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību, decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību, kā arī administratīvo atbildību par noteikumu pārkāpšanu.

Noteikumi attieksies uz ikvienu personu, kura Ventspils administratīvajā teritorijā izmanto centralizētos ūdenssaimniecības un kanalizācijas pakalpojumus vai decentralizētās kanalizācijas sistēmas notekūdeņu savākšanai un novadīšanai.

Jaunais regulējums paredz sakārtot sistēmu – apzināt un kontrolēt decentralizētajās kanalizācijas sistēmās uzkrāto notekūdeņu un nosēdumu regulāru izvešanu un nodrošināt, ka centralizētās un decentralizētās kanalizācijas apsaimniekotāji visā valsts teritorijā ievēro vienotas prasības. Ar regulējuma palīdzību iecerēts novērst arī notekūdeņu postošo ietekmi uz vidi.

Līdz ar jaunajiem noteikumiem stingrākas prasības būs arī asenizācijas pakalpojuma sniedzējiem. Asenizatoriem būs jāreģistrējas Ventspils pilsētas pašvaldībā, jāatbilst virknei prasību, kā arī jāslēdz līgums ar speciāli izveidoto notekūdeņu un nosēdumu pieņemšanas vietu īpašniekiem par notekūdeņu un/vai nosēdumu pieņemšanu.

Līdz ar jauno saistošo noteikumu apstiprināšanu spēku zaudēs 1994. gadā 24.marta Ventspils pilsētas ūdensvada un kanalizācijas abonentu tīklu lietošanas noteikumi.

Ar Ventspils pilsētas domes saistošajiem noteikumiem iedzīvotāji varēs iepazīties plašsaziņas līdzekļos pēc tam, kad tie būs saskaņoti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā.