Tarifi  *

Norēķinu kārtība  *

E-rēķini papīra rēķinu vietā  *

Par parādu atmaksu  *

Pašvaldības palīdzība maznodrošinātajiem  *

Kā veidojas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs?  *

Kāpēc tarifs pieaug?  *

Tarifi

IEDZĪVOTĀJU ĒRTĪBAI - NORĒĶINU TABULA!

Lai precīzi aprēķinātu apmaksas summu par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, lūdzam izmantot pievienoto tarifu tabulu:

Norēķinu tabula

Saglabā savā datorā un izmanto, kad vien nepieciešams.

Saskaņā ar Ventspils pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora 2008.gada 06.oktobra lēmumu Nr. 08-11, ar 2009.gada 01.februāri spēkā ir stājušies sekojoši tarifi:

  *

kanalizācijas tarifs:

  *

visām patērētāju grupām - 1,11 EUR/m3 + PVN;

  *

ūdensapgādes tarifs:

  *

visām patērētāju grupām - 0,73 EUR/m3 + PVN;

  *

tarifs par notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu līdz iztekai ūdenstilpnē:

  *

atsevišķā tīkla lietotājiem - 0,83 EUR/m3 + PVN.

Abonentam norēķini jāveic reizi mēnesī - līdz katra nākamā mēneša 20.datumam par iepriekšējo mēnesi.

Klientam, norēķinoties par saņemtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem, pašvaldības SIA "ŪDEKA" jādara zināmi gan karstā, gan aukstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, tādējādi veicot samaksu par kopējo patērēto ūdens daudzumu. Savukārt pašvaldības SIA "Ventspils siltums" jāuzrāda tikai karstā ūdens patēriņa skaitītāju rādījumi, lai ar uzņēmumu norēķinātos par karstā ūdens uzsildīšanu.

Norēķinu kārtība

Norēķinu kārtība FIZISKĀM PERSONĀM:

Par pašvaldības SIA „ŪDEKA” sniegtajiem pakalpojumiem iespējams norēķināties:

  *

Pašvaldības SIA „ŪDEKA” Abonentu daļā Talsu ielā 65 tās pieņemšanas laikā;

  *

norēķinu vietās visā pilsētā;

  *

izmantojot Internetbanku pakalpojumus.

PSIA „ŪDEKA” rekvizīti:

Reģistrācijas Nr. 41203000983

Talsu iela 65,Ventspils, LV 3602

Norēķinu kontu numuri:

  *

Swedbank - konta nr.: LV56HABA0001402060108, kods: HABALV22

  *

SEB banka - konta nr.: LV82UNLA0019000508612, kods: UNLALV2X

  *

DNB banka - konta nr.: LV61RIKO0002013003826, kods: RIKOLV2X

  *

Citadele banka - konta nr.: LV20PARX0006847790002, kods: PARXLV22

SVARĪGI! Ja jūs maksājumus veicat ar internetbankas starpniecību, tad maksājumā obligāti nepieciešams norādīt:

  *

Adresi (par kuru īpašumu vai īres telpām tiek veikti maksājumi), abonenta kodu (no abonentu grāmatiņas),

  *

summu LVL par kādu tiek veikts maksājums un visu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus

E-rēķini papīra rēķinu vietā

Klientiem, kuri pašlaik norēķinās, pamatojoties uz izrakstītiem rēķiniem papīra formātā, pašvaldības SIA „ŪDEKA” piedāvā rēķinus par centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem sagatavot un nosūtīt elektroniskā veidā, uz rēķina norādot sekojošu piezīmi: „Rēķins sagatavots un parakstīts (autorizēts) elektroniski”. Piekrītot piedāvājumam, Jūs varēsiet saņemt Pašvaldības SIA „ŪDEKA” sagatavotos rēķinus ērti un operatīvi uz Jūsu norādīto e-pastu.

Ja piekrītat piedāvājumam, lūdzu, nosūtiet apstiprinošu e-pasta vēstuli uz abon.udeka@ventspils.lv , norādot:

„Piekrītu, ka turpmāk rēķini par saņemtajiem Pašvaldības SIA „ŪDEKA” pakalpojumiem (juridiskas personas nosaukums/fiziskās personas vārds, uzvārds) tiks nosūtīti elektroniski uz e-pasta adresi (e-pasta adrese)”.

Rēķinu saņemšana elektroniski nodrošina ne vien ērtu un operatīvu savstarpējo sadarbību, bet arī videi draudzīgu pieeju. Izvēloties elektronisko rēķinu, mēs rūpējamies par mūsu nākotni, samazinot koku izciršanu un taupot dabas resursus.

Abonentu daļas pieņemšanas laiki:

Pirmdienās, otrdienās, trešdienās, piektdienās no plkst. 8:00 līdz 13:00

Ceturtdienās no plkst. 13:00 līdz 19:00

Abonentu daļas kontaktinformācija: tālrunis 636 63010, e-pasts: abon.udeka@ventspils.lv

Par parādu atmaksu

Gadījumos, kad abonentam ir iekrāts parāds, pašvaldības SIA "ŪDEKA" piedāvā savam klientam iespēju parādu atmaksāt pakāpeniski, turklāt bez soda procentiem

Par parāda atmaksas kārtību abonents var vienoties, ierodoties Abonentu daļā tās pieņemšanas laikā. Pretējā gadījumā parāda piedziņa notiek tiesas ceļā.

Pašvaldības palīdzība maznodrošinātajiem

Maznodrošinātas personas pēc palīdzības var vērsties pilsētas domes Sociālajā dienestā. Ja šis dienests atzīst personu par maznodrošinātu, tad pašvaldība sedz pusi no maksājumiem par abonenta patērētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. Līdz ar to abonentam jānomaksā tikai atlikusī puse no kopējā maksājuma. Vairakkārt no abonentiem esam dzirdējuši atrunas par nevēlēšanos griezties Sociālajā dienestā, tomēr lūdzam ventspilniekus nekaunēties un lūgt palīdzību, nevis krāt parādus.

Kā veidojas ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs?

Ventspils ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs ir aprēķināts saskaņā ar LR Ministru kabineta 26.06.2001. noteikumiem Nr.281 „Sabiedrisko pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika pašvaldību regulējamās nozarēs”.

Šo noteikumu 67.punkts nosaka, ka ūdensapgādes komersantiem savās izmaksās jāiekļauj ekonomiski pamatoti, tehniskajiem standartiem vai normatīviem atbilstoši izdevumi, kas ir tieši saistīti ar regulējamo sabiedrisko pakalpojumu veidu un nav pretrunā ar citiem normatīvajiem aktiem. Izmaksās neiekļauj tās izmaksas, kas saistītas ar lietusūdeņu savākšanu un to savākšanas tīklu uzturēšanu.

Ventspils ūdensapgādes un kanalizācijas tarifa struktūra ir sekojoša:

Tarifa struktūra

Saskaņā ar iepriekšminēto noteikumu Nr.281 71.punktu, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifu izmaksu daļas galvenie posteņi pa izmaksu grupām ir šādi:

1. ilgtermiņa kredītaizņēmumi no starptautiskajām finansu institūcijām, valsts un pašvaldību garantētie kredītaizņēmumi;

2. ar pakalpojuma sniegšanu tieši saistīto pamatlīdzekļu uzturēšanas un nolietojuma izmaksas (ēkas un būves, iekārtas un mehānismi, speciālā autotransporta uzturēšanas izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojums);

3. darba samaksa darbiniekiem, kas ir tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu un pamatlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu;

4. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas darbiniekiem, kas tieši saistīti ar pakalpojumu sniegšanu un pamatlīdzekļu tehnisko apkopi un remontu;

5. speciālie materiāli un izejvielas, arī ķimikālijas ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniegšanai;

6. administratīvās izmaksas, kas saistītas ar sabiedriskā pakalpojuma (pakalpojumu) sniegšanu (administratīvo ēku (telpu) uzturēšanas izmaksas, kancelejas izdevumi un izdevumi, kas saistīti ar maksas iekasēšanu par sabiedriskajiem pakalpojumiem, dienesta komandējumi, administratīvā autotransporta uzturēšanas izmaksas, pamatlīdzekļu nolietojums, administratīvo un apkalpojošo darbinieku darba samaksa, administratīvo un apkalpojošo darbinieku valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, apsardzes izdevumi, teritorijas uzturēšanas izdevumi);

7. vides stāvokļa kontroles izdevumi;

8. nodokļu un nodevu maksājumi.

Būtiski ir arī tas, ka noteikumu 68.punkts paredz, ka, lai nodrošinātu ūdensapgādes komersanta rentablu darbību, tarifā ir jāiekļauj noteikts rentabilitātes līmenis. Pašvaldības SIA „ŪDEKA” gadījumā tas nedrīkst pārsniegt un nepārsniedz 3,5% no pilnas pakalpojuma pašizmaksas.

Kāpēc tarifs pieaug?

Būtiskākais iemesls līdzšinējiem tarifu kāpumiem ir kredītsaistību pieaugums investīcijām Ventspils ūdenssaimniecības attīstībā, kas ir nepieciešamas, lai dotu iespēju aizvien lielākam skaitam ventspilnieku saņemt kvalitatīvus centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus.

Ventspils ūdenssaimniecības attīstības projektā kopš 2000.gada ieguldīti vairāk nekā 80 miljoni eiro, kas ļāvuši nodrošināt Ventspils iedzīvotājus ar tīru, kvalitatīvu un Eiropas Savinības prasībām atbilstošu dzeramo ūdeni. Ir uzbūvēta jauna dzeramā ūdens atdzelžošanas stacija, sakārtota sadzīves kanalizācijas novadīšanas sistēma, kā arī izbūvēts videi draudzīgs notekūdeņu attīrīšanas komplekss. Tāpat ir rekonstruēti vairāk nekā 93 km veco ūdensvada un kanalizācijas cauruļvadu, un izbūvēti vairāk nekā 70 km jaunu tīklu privātmāju rajonos.

Tā kā šīm investīcijām Ventspils pašvaldība piesaistīja Eiropas Savienības līdzfinansējumu, tad ūdensapgādes un kanalizācijas tarifs Ventspilī pašreiz ir tikai 1,84 EUR par 1 m3 (bez PVN 21% ). Ja attīstības izmaksas būtu pilnībā jāfinansē no pašvaldības SIA „ŪDEKA” līdzekļiem, tarifs būtu 4,80 EUR par 1 m3.

Tarifu kāpumu ir ietekmējušas arī izmaksas resursiem (piemēram, elektroenerģijai, degvielai u.c.), kas pēdējo gadu laikā ir strauji pieaugušas.

 
 
  © 2008  SoftIB, SIA